Konference VĚDĚNÍ MLADÝM tentokráte na pardubickém zámku

30. prosince 2013

Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas pořádala dne 6. listopadu 2013 již II. ročník konference VĚDĚNÍ MLADÝM určené zejména středoškolským studentům z celé ČR. Na konferenci studenti prezentovali výsledky vlastní práce, které byly podle témat rozděleny na čtyři části, z nichž každá měla svého garanta z řad univerzitních odborníků – akademických pracovníků. Letos to byla část Chemie, FyzInf (fyzika a informatika), BiologieGeolSoc (geologie a sociologie).[1]

 

Auditorium

 

Na pardubický zámek se toho dne sjelo na 150 lidí, převážně středoškoláků, z nichž 41 prezentovalo své odborné práce, jichž bylo celkem 24. Ty byly krom tematických částí dále rozděleny na ústní a posterovou sekci. Součástí ústní sekce bylo úvodní slovo od garanta příslušné části. Letošní konference byla ověnčena mottem: „Všichni lidé od přirozenosti touží po vědění.“ (Aristotelés, Metafyzika).

 

V úvodním slovu přítomné přivítala prorektorka doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Následovala prezentace Ing. arch. Ivy Svobodové o evropském projektu „Brána vědě/ní otevřená“. „Už jenom nějaký bůh nás může zachránit?“ se pak ve svém projevu ptal student Bc. Patrik Čermák. Zahájení konference pak završilo společné vystoupení studentky Kateřiny Šraitrové a ředitelky ZUŠ v Litomyšli Mgr. Markéty Hegrové, Ph.D., které přednesly skladbu od François Bornea: „Fantasie Brillante sur Carmen pro flétnu a klavír“.

 

První, chemickou část, uvedla přednáška o anorganických pigmentech prof. Ing. Petry Šulcové, Ph.D. z Fakulty chemicko-technologické. Paní profesorka vzkázala: „Již minulý ročník této konference mne příjemně překvapil, a to nejen pracemi studentů, ale i jejich prezentačními dovednostmi. Letos to mohu jen potvrdit a pozitivně hodnotím obrovský zájem studentů, především přirozenou ochotu diskutovat o předneseném tématu.“ Následovala prezentace „Obsah rtuti v rybách z vod ČR“ Karolíny Rezkové z Gymnázia Tišnov. Na ní navázal „Vliv čajů na lidský organismus“ v podání Václava Dvorského ze Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského v Brně. V posterové sekci pak vystoupila Renata Zajíčková z Gymnázia Matyáše Lercha v Brně, a to s prací nazvanou „Interakce buněk s plazmochemicky upravenými povrchy“. Klára Schönbeková z Gymnázia Pardubice Mozartova nás pak také u posteru seznámila se svou prací „Využití laboratorních zvířat při zjišťování toxicity chemických látek“.

 

Fyzikálně-informatickou část pak s přednáškou „Nikdy nevidíte všechno!“ uvedl doc. Ing. Čestmír Drašar, Dr. ze stejné fakulty. Ten zhodnotil, že „vedle studentů, kteří přišli jen tak, jsem zaznamenal i hezkou řádku těch, kteří byli na vědění a vědu opravdu naladění. Myslím, že právě takovým lidem jsou akce tohoto typu opravdu přínosem. Seznámí se s novými poznatky, naučí prezentovat svoje výsledky a zároveň poznají krásy i úskalí spojené s věděním a vědou. Poté následovala prezentace „Charakterizace diodových laserů v blízké IČ oblasti“ Lucie Brichové z Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové.[2] V posterové sekci měli účastníci možnost navštívit prezentaci „Osvětlení v obcích“ Víta Olšanského, který též přijel z hradeckého gymnázia. Dále následovaly prezentace studentů ze SPŠ elektrotechnické a VOŠ Pardubice. Byl to Tomáš Moravec s prací „Pošťákův týden“. Patrik Bednář prezentoval svoji „Webovou tvorbu“. „Projekt Leonardo da Vinci – Česko-italská praxe“ prezentoval Marcel Šisler a Radim Bednář. Daniel Smejkal přiblížil své působení v oblasti „Webových stránek“. A nakonec byl přítomen Martin Lepeška, který se zabýval „Tvorbou počítačové hry“.

 

Součástí konference byla i krátká prohlídka zámku. Právě výběr zámku za místo konání ocenila pozorovatelka konference Karolína Sejkorová z Gymnázia Česká Třebová: „Výběr místa konání právě na zámku byl rozhodně dobrou a milou volbou. Celé konferenci to dodalo ještě o něco větší rozměr.“ Loňským účastníkům Janu Fukačovi z Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem a Aleši Stejskalovi z Letohradského soukromého gymnázia však přišla vhodnější loňská Aula. Nicméně oba vyzdvihli výbornou úroveň prezentujících.[3] Pro přítomné bylo také k dispozici několik výtisků časopisů: Československý časopis pro fyziku, Vesmír, Živa nebo Chemické listy.

 

Prezentující a organizátoři

 

Garantka biologické části, Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D., nás ve své prezentaci seznámila s náplní katedry biologických a biochemických věd FChT. Sama o konferenci řekla: „Velice kladně hodnotím zejména vysokou úroveň příspěvků v biologické sekci. Oba ústně prezentované příspěvky, ač jeden zastupoval mikrobiologii a druhý byl věnován malakofauně v okolí Ralska, byly velice odborně, přitom však poutavě a vtipně prezentovány.“ Prvním zmíněným příspěvkem byl „Vliv kyseliny hyaluronové a různých koncentrací glukózy na hyaluronidázovou aktivitu patogenů ran Staphylococcus aureus a Streptococcus agalactiae izolovaných z chronických ran“ v podání Václava Kotyzy z Letohradského soukromého gymnázia. Kotyza nám napsal, že ho konference „velmi mile překvapila tím, kolik mladých lidí se sešlo v krásných prostorách pardubického zámku, aby si navzájem předali informace, na kterých sami pracují.“ Ve druhém ústně prezentovaném příspěvku nás pak vybraná trojice ze série autorů z Gymnázia Přírodní škola v Praze seznámila s „Bazickými výchozy v okolí Ralska: ornitodisperzní výsadky, nebo relikty postglaciální malakofauny?“. V posterové sekci vystoupilo několik autorů z Gymnázia Česká Třebová. Byla to Kateřina Chudá a Kristýna Tomášová s prací „Vliv města na kvalitu vody v řece Třebovce“. Sama Tomášová pak ještě prezentovala práci s názvem „Kultivace Trametes versicolor DSM 1977 a produkce enzymu lakázy“. „Celiakie a problémy s potravinami“ prezentovala Justýna Kučerová. Poslední ze zmíněného gymnázia byla Veronika Hekrlová s Dominikou Tutschovou, a to s prací „Citlivostí různých druhů chleba vůči plísním“. Z pardubického Gymnázia Mozartova přišla Pavla Handlířová s prací „Úloha fotoreceptorů, iontových kanálů a akvaporinů v klíčení semen“. Z Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli to byla Kateřina Valentová s tím, že „Většina lidí neumírá na nemoc, ale na její léčbu…“. Pět autorů z ostravské Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského pak zastupovalo práci „Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje“.

 

Geologicko-sociologickou část uvedla svým vystoupením o urbanismu či regionálním rozvoji doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. z Fakulty ekonomicko-správní. Paní docentka prohlásila, že „konference VĚDĚNÍ MLADÝM je velmi milé setkání s mladými a nadšenými badateli, které osvěží ducha a zprostředkuje mezigenerační obohacení.“ Se „Starými důlními díly 2013“ nás zde seznámila Dominika Adamcová s Pavlem Šimonem z Gymnázia Přírodní škola v Praze. Matyáš Kadlčík a Jakub Koutník ze stejné školy pak mluvili o „Důsledcích cvičné bojové aktivity v bývalém vojenském prostoru Ralsko na vybrané biologické prvky v krajině“. V posterové sekci Adam a Filip Bartůškovi ze stejného gymnázia prezentovali práci s názvem „Porovnání rostlinných společenstev zaniklých vesnic v bývalém tankodromu Židlov a mimo něj“. S prací „Sestavení příručky o Sociální hiporehabilitaci“ přijela Vanda Svobodová z hradeckého Prvního soukromého jazykového gymnázia. Svobodová nám poděkovala za „velmi příjemnou, a pokud mohu hodnotit, výborně organizačně zvládnutou konferenci. Zejména oceňuji prostředí zámku, zajištění komfortu prezentujícím a příjemný program, ale i mnoho dalšího.

 

Mezi přítomnými byly i učitelé. Zmiňme třeba Mgr. Ing. Jaroslava Švadlenku ze SPŠ elektrotechnické a VOŠ v Pardubicích. Ten vyjádřil prezentujícím obdiv, „s jakým zaujetím a dobrou znalostí věci své prezentace přednášeli. Říkám si, že ani moje práce nebyla zbytečná.

 

 

Účelem konference bylo ukázat, že být dobrým odborníkem je důležité a žádoucí. Nicméně stejně důležité je mít vztah k celku či širším kontextům. Vzhledem k perfektně připraveným příspěvkům, bohaté diskusi s publikem, a positivním referencím, lze doufat, že se konference povedla.

 

Za organizační tým

Patrik Čermák

student FChT a FF UPa[1] Konference se konala v rámci projektu BRAVO – Brána vědě/ní otevřená, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0024. Více viz Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM. Portál mladých výzkumníků [online]. 2013 [cit. 2013-11-30]. Dostupné z: http://bravo.upce.cz/pozvanky/vedeni.html. Report z prvního ročníku viz ČERMÁK, Patrik. Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM. Zpravodaj Univerzity Pardubice. 2013, č. 74, s. 31-32. Dostupné z: https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/zpravodaj/zpravodaj-74.pdf.

[2] Z dopravně-technických důvodů nemohli studenti Ondřej Zbytek a Ondřej Svoboda z Gymnázia Opatov v Praze přijet prezentovat svůj příspěvek „Supravodivý setrvačník – baterie budoucnosti“.

[3] Více referencí a jejich úplná znění lze nalézt na http://projekty.upce.cz/bravo/akce/vedeni-list2013-reference.html.

 

komentáře používají systém Disqus

Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo