doc. Ing. Miloslav Pouzar Ph.D.

5. května 2014

Ústav environmentálního a chemického inženýrství
Fakulta chemicko-technologická
Univerzita Pardubice
Studentská 5
53210 Pardubice
Tel:    +420 466 037 196
 E-mail: miloslav.pouzar@upce.cz
 
klíčová slova:     nanomateriály, ekotoxicita, toxicita, fyzikálně-chemická charakterizace, analýza rizik

 

Popis práce:      

              

Výzkum zaměřen na charakterizaci důležitých fyzikálně-chemických parametrů koloidních roztoků nanočástic (kovy, oxidy kovů) pro potřeby testů jejich toxicity a ekotoxicty. Pomocí analytických nástrojů (elektronová mikroskopie, dynamický rozptyl světla, atomová a UV-Vis spektrometrie atp.) se snažíme studovat chování nanočástic v průběhu testů toxicity, dále se snažíme navrhovat takové způsoby ovlivnění jejich chování, které minimálně zasahují do průběhu testů, ale zároveň nám umožňují dosahovat reprodukovatelných a snadno interpretovatelných výsledků. Velká pozornost je též věnována modifikaci klasických testů toxicity a ekotoxicity původně určených pro testování běžných chemikálií (OECD guidelines) pro potřeby testování průmyslově vyráběných nanomateriálů. Souvisejícím výzkumným zaměřením našeho pracoviště je též syntéza speciálních typů nanočástic, které vykazují specifický mechanismus toxického účinku. Tyto nanočástice nám pak slouží jako nástroj při odhadu mechanismu toxického účinku průmyslově vyráběných nanočástic. Jedná se zejména o nanočástice typu core-shell různého složení.

               Mezi toxikologické testy, jejichž modifikací se v současnosti zabýváme, patří zejména test krátkodobé toxicity na embryu a váčkovém plůdku ryb (danio pruhované, kapr obecný), testy akutní, chronické a reprodukční toxicity na hrotnatce velké (Daphnia magna), testy reprodukční toxicity na žížalici pestré (Lumbriculus variegatus) a na roupici bělavé (Enchytraeus albidus).

               Kromě charakterizace nanomateriálů a praktického provádění modifikovaných testů jejich toxicity se naše skupina dále zabývá navrhováním strategií testování toxicity průmyslově vyráběných nanomateriálů. Cílem této aktivity je navrhnout postup, který by zlevnil a zrychlil testování toxicity a např. umožnil rychlejší zavádění nových výrobků na bázi nanomateriálů do běžné výroby a používání. Jedná se o výběr a řazení jednotlivých testů do logických celků, které zohledňují zejména expoziční scénář (kde, kdy a jak je se v praxi skutečně přijít s daným nanomateriálem do styku) a toxikokinetiku nanomateriálu (možnosti jeho vstupu a pohybu v organismu). Tato činnost je založena na přístupu in-siliko (počítačové zpracování publikovaných vědeckých výsledků a matematické modelování).

 

 


Archiv článků v kategorii


Projekt Bravo