Průzkum informovanosti a zájmu o volby do akademického senátu FES

Výzkumný projekt vznikl na základě podnětu člena Akademického senátu FES. V rámci výuky předmětu Marketing a Regionální marketing se studenti zapojili do řešení průzkumu s cílem zjistit míru informovanosti studentů o pravomocech a vlivu AS a také míru ochoty účastnit se doplňkových voleb do AS FES, které proběhnou na jaře tohoto roku.

Výzkumného šetření, které proběhlo začátkem ledna 2013 v prostorách kampusu Univerzity Pardubice, se účastnilo 331 respondentů. Z výsledků je patrný zájem o dění na univerzitě, který projevilo přes 77 % dotázaných. Jednou z možností, jak se zapojit do tohoto dění je prostřednictvím akademického senátu. Další otázka směřovala právě tímto směrem. O akademickém senátu slyšelo 215 dotazovaných, následující Graf 1 znázorňuje zdroj, prostřednictvím kterého se o AS dozvěděli.

Graf 1

Graf 1 - Zdroj znalosti akademického senátu

Zajímalo nás, zda-li studenti vědí, čím se senát zabývá a jaké má pravomoci. Na tyto otázky bylo schopno odpovědět pouze 10 dotazovaných.  Fakt, že studentská komora akademického senátu má 5 členů vědělo pouze 15 studentů. A na otázku „jaké změny senát prosadil“ bylo schopno odpovědět 7 studentů vyšších ročníků.

Lépe se studentům odpovídalo na otázky týkající se změn, které by na univerzitě uvítali. Ty jsou zřejmé z Grafu 2. Nejvíce by studenti uvítali změny v rámci stravování se v menze, nevyhovuje jim kvalita a výběr jídel, dále byly zmíněny i poplatky. Také se projevila nespokojenost s přístupem pedagogů ke studentům. Jako další nedostatky byly uvedeny: výše stipendií, ceny služeb, studijní plány, vybavení školy a ostatní. V ostatních změnách se objevovaly názory jako zrušení papírových indexů, sestavování rozvrhů, krytí zkouškových termínů, zrušení povinné docházky na cvičeních či větší volnost při výběru předmětů. Našla se i velká část studentů, kteří by na univerzitě nic neměnili nebo je nic momentálně nenapadlo (31 %).

Řada odpovědí se týkala záležitostí celouniverzitního charakteru, jako např. stravování v menze, výše stipendií nebo zrušení papírových indexů a ty jsou nad rámec působnosti AS FES. Mezi kuriózními odpověďmi se našly např: návrh snížit počet zkoušek a do menzy dodat párátka. :-)

Graf 2

Graf 2 - Nespokojenost studentů

           

Jakou formou by byli studenti ochotni přispět k prosazení těchto změn, znázorňuje Graf 3. Na výběr měli ze čtyř možností: možnost kandidovat do akademického senátu, volit do senátu, oslovit senát s návrhem a účast na akcích či podobnou formu podpory. Tyto jednotlivé varianty měli ohodnotit podle preference, kde 1 znamenala vysokou preferenci a 5 nízkou preferenci. Z dosažených výsledků je patrné, že možnost kandidovat by zvolil jen málokdo. Možnost jít volit a účastnit se akcí by preferovala velká část dotázaných, oproti tomu možnost oslovit senát by zvolilo minimum dotázaných.

Graf 3

Graf 3 - Forma prosazení názorů

           

Součástí průzkumu bylo zjistit zájem o volby do AS FES a o případnou kandidaturu.

Možnost jít volit by preferovalo z předešlého Grafu 3 poměrně dost studentů. Zajímalo nás, jestli se zúčastnili předešlých voleb a pokud ne tak proč. Z celkového počtu dotazových se minulých voleb zúčastnilo 23 studentů. Zbylých 305 se voleb nezúčastnilo, z toho 57 nemělo zájem, 116 studentů o nich nevědělo, 127 ještě nestudovalo na univerzitě a 5 mělo jiný důvod. A jaký důvod by je přesvědčil, aby se nadcházejících voleb zúčastnili? 72 dotazovaných by přesvědčila známost kandidátů, 127 by uvítalo možnost voleb přes internet, 130 by motivovala možnost zlepšení situace na FES a 9 mělo jiný důvod. Ochotu kandidovat projevilo celkem 16 studentů, k tomuto rozhodnutí je vedla zejména naděje na zlepšení situace na univerzitě či osobní důvody.

           

Na závěr jsme zjišťovali, jaké informační zdroje studenti nejčastěji využívají. Následující Graf 4 vyjadřuje využívané informační zdroje podle preference, kdy 1 znamená nejvíce preferované a 5 nejméně preferované. Z dosažených výsledků jsou nejméně preferované informace poskytnuté v rámci přednášek a prostřednictvím informačních letáků. Nejvíce upřednostňované jsou internetové služby, a to intranet (ten je nejvyužívanější), univerzitní e-maily a skupina UPCE na Facebooku.

Graf 4 - Studenty preferované informační zdroje

Shrnutí

Z výsledků je patrné, že většina dotazovaných není spokojena se současnou situací. Podporovali by změny a univerzita jim není lhostejná, ale v možnosti přímého ovlivnění podmínek, v nichž studují, jsou studenti spíše skeptičtí a apatičtí. Zároveň je zde zřejmý velký prostor pro práci s komunikačními nástroji, které studenti využívají.

Zpracoval: Kateřina Kantorová, Ondřej Pelinka, Pavla Růžičková, Zita Košnarová