Think tank: Automatické mlýny

Think tank jako „MYŠLENKOVÁ NÁDRŽ“, zdroj informací, konceptů a nápadů, jejichž společným jmenovatelem je BUDOUCNOST GOČÁROVÝCH MLÝNŮ. Půjde o mezioborovou diskusi a prezentaci přizvaných hostů na téma konverze a možné využití průmyslových budov s přesahem do problematiky pardubických Automatických mlýnů. 

Diskuse se dotkne historie Gočárových mlýnů, jejím hlavním cílem však bude otevření témat týkajících se budoucnosti a využití tohoto významného objektu, rovněž upozorní na případná rizika a možnosti využívání industriálního dědictví. Téma bude nahlíženo z různých úhlů pohledu, a to prostřednictvím přizvaných hostů, jimiž budou architekti, historikové, zástupci města i současného majitele. PŘÍLEŽITOST ZAPOJIT SE DO DISKUSE BUDETE MÍT ALE I VY. 

Konference je jedním z výstupů pozice koordinátora Automatických mlýnů pověřeného statutárním městem Pardubice. 

Vstupné: 50Kč / v ceně vstupného je drobné občerstvení

ČASOVÝ HARMONOGRAM

10.00–12.00 ÚVODNÍ BLOK

PROBLEMATIKA INDUSTRIÁLNÍHO DĚDICTVÍ A SOUČASNOST
Úvod do diskuse, přizvaní hosté v krátkosti představí svůj profesní náhled na problematiku industriálního dědictví.
Jaké jsou hodnoty industriálního dědictví mlýnů pro město? 

12.00–13.00 PŘESTÁVKA / LUNCH

13.00–15.00 1. ODPOLEDNÍ BLOK

PŘÍLEŽITOSTI, MOŽNOSTI, RIZIKA
Jaký mají Automatické mlýny potenciál? Lze zapojit areál do organismu města a v jaké formě a rozsahu? Jaké jsou 
ekonomické možnosti naplnění areálu? Jaká jsou rizika ve využití/nevyužití areálu? Musí se jednat pouze o neziskové 
využití? To je rámec otázek, na které se bude snažit odpovědět tento odpolední blok, který bude zároveň rozvíjet 
témata nastíněná v rámci dopolední rozpravy.

15.00–15.30 PŘESTÁVKA / COFFEE BREAK

15.30–18.00 2. ODPOLEDNÍ BLOK
CÍLE, SHRNUTÍ

Závěrečný blok shrne vize možného využití a možné scénáře dalšího vývoje. Měl by vytyčit blízké a vzdálené cíle pro 
konverzi areálu Automatických mlýnů.

HOSTÉ

PAVEL PANOCH / HISTORIK ARCHITEKTURY

Vystudoval obor dějiny umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Řadu let pracoval v památkové péči. Od roku 2006 
působí na katedře historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Badatelsky se věnuje moderní architektuře 
19. a 20. století a výtvarné kultuře raného novověku.

BENJAMIN FRAGNER / HISTORIK ARCHITEKTURY
Pracoval jako redaktor odborných časopisů, věnuje se ochraně a proměnám průmyslových staveb. Od roku 2002 je 
ředitelem Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT. Je vedoucím celosemestrálního workshopu studentů 
architektury zabývající se novým využitím Automatických mlýnů.

JAKUB POTŮČEK / HISTORIK ARCHITEKTURY
Vystudoval Filosofickou fakultu na Katedře teorie a dějin výtvarných umění na Univerzitě Palackého v Olomouci 
ukončenou diplomní prací na téma Architektura a urbanismus Hradce Králové 1895–1950. Nyní je kurátorem sbírky 
SMSU v Národní galerii v Praze a na interním studiu na VŠUP na Katedře dějin umění a estetiky.

PATRIK HOFFMAN / ARCHITEKT
Vedl společně s architektem Martinem Rajnišem ateliér H.R.A. Architekti, od roku 2005 má vlastní ateliér Hoffman. 
Za konverzi Uhelného mlýnu v Libčicích nad Vltavou letos získal národní cenu za architekturu – Grand Prix 2013. 

FRANTIŠEK R. VÁCLAVÍK / INICIATIVA MLÝNY MĚSTU
Po vystudování pražské AVU v roce 2000 pracoval řadu let v památkové péči. Nyní se zabývá stavební historií, historií 
architektury a urbanismu. Je člen Offcity o.s. a spoluzakládal iniciativu Mlýny městu! 

OLGA ŠKOCHOVÁ / PARDUBICKÉ PODHOUBÍ – MAPOVÁNÍ PARDUBICKÉ KULTURY
Spoluvede platformu Kvas o.s. pro strategické plánování v kultuře a kreativní participaci. Je spoluzakladatelkou 
watchdogové iniciativy zaceskokuklturni.cz, spolupracuje s městem Plzeň na kampani EHMK 2015 a s Pardubicemi 
na tvorbě nové kulturní koncepce. 

PAVEL SKŘIVAN / ZÁSTUPCE GOODMILLS ČESKO, KTERÉ JE STÁVAJÍCÍM MAJITELEM AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ
Bývalý generální ředitel Unimills a.s. (dnes GoodMills Česko), zástupce současných majitelů mlýnů společnosti GoodMills 
Česko.

TOMÁŠ CTIBOR / KONZULTANT A DEVELOPER
V současné době 1. náměstek ředitele Útvaru rozvoje hl. Města Prahy, pracoval pro investiční společnost MEI, kde byl zodpovědný za přípravu a realizaci jejích developerských projektů. Od roku 2007 je rovněž členem ULI (Urban Land 
Institut) a působí též jako externí pedagog na Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT. V roce 2008 byl přijat za člena britské „Royal Institution of Chartered Surveyors“ (RICS) a v minulém roce získal titul FRICS (Fellow of The Royal Institution of Chartered Surveyors). 

ZÁSTUPCI MĚSTA PARDUBICE

FRANTIŠEK BRENDL / NÁMĚSTEK PRIMÁTORA
VLADIMÍR LAVRÍK / ARCHITEKT ODBORU HL. ARCHITEKTA MĚSTA PARDUBICE
LUCIE BŘÍZOVÁ / ODDĚLENÍ KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU

MODERUJE

ONDŘEJ TEPLÝ / ARCHITEKT

Konference proběhne v rámci festivalu AUTOMATICKÉ KULTURNÍ MLÝNY, který pořádá KC Pardubice – Divadlo 29 ve spolupráci s o.s. Terra Madoda, o.s. Offcity, Výzkumným centrem Průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze společně s dalšími partnery.

www.divadlo29.cz/mlyny.htm
www.mlynymestu.cz