Idea univerzity mezi Humboldtem a dneškem

Jakkoli prochází současná univerzitní vzdělanost dynamickým vývojem, stále se tak děje víceméně na půdorysu reformy univerzity, kterou v 19. připravil Wilhelm von Humboldt (1767–1835). Ten vytyčil pro univerzity staronový ideál vzdělanosti (Bildung), který se už tehdy vymezoval proti sílícím efemérním tlakům na utilitarizaci německých univerzit. Humboldtova reforma byla mezníkem v chápání vysokoškolského studia – představuje posun od doktrinálního vyučování k tomu, co se nazývá jednotou bádání a výuky. Přednáška seznámí posluchače se základními východisky Humboldtovy reformy a bude sledovat jeho motiv obnovy vzdělanosti v myšlení filosofů 20. století – K. Jasperse a H.-G. Gadamera. Mezi jejich ústřední témata náleží: Úkoly univerzity – jednota učitelů a žáků, jakožto jednota bádání a učení, které mají sloužit formování duchovního života, tj. otevřenosti pravdě. Ohrožení univerzity pouhou odborností a hromaděním poznatků na úkor rozvoje kritického myšlení a tázání. Co může a má očekávat student od univerzity? Je na univerzitě stále ještě aktuální princip duchovní aristokracie? Jaký je význam akademických svobod a samosprávy?

PhDr. Aleš Prázný, Ph.D. studoval filosofii, religionistiku a teologii na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorské studium filosofie absolvoval na tamní Pedagogické fakultě. Působí na katedře filosofie Fakulty filozofické v Pardubicích. Zabývá se politickou filosofií, etikou a filosofií výchovy. V současnosti je řešitelem projektu Idea univerzity.

Navštivte tuto kavárnu v úterý 10. prosince 2013 od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená“. Vstup je volný.