Konference VĚDĚNÍ MLADÝM tentokráte na pardubickém zámku

Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas pořádala dne 6. listopadu 2013 již II. ročník konference VĚDĚNÍ MLADÝM určené zejména středoškolským studentům z celé ČR. Na konferenci studenti prezentovali výsledky vlastní práce, které byly podle témat rozděleny na čtyři části, z nichž každá měla svého garanta z řad univerzitních odborníků – akademických pracovníků. Letos to byla část Chemie, FyzInf (fyzika a informatika), BiologieGeolSoc (geologie a sociologie).[1]

Auditorium

Na pardubický zámek se toho dne sjelo na 150 lidí, převážně středoškoláků, z nichž 41 prezentovalo své odborné práce, jichž bylo celkem 24. Ty byly krom tematických částí dále rozděleny na ústní a posterovou sekci. Součástí ústní sekce bylo úvodní slovo od garanta příslušné části. Letošní konference byla ověnčena mottem: „Všichni lidé od přirozenosti touží po vědění.“ (Aristotelés, Metafyzika).

V úvodním slovu přítomné přivítala prorektorka doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Následovala prezentace Ing. arch. Ivy Svobodové o evropském projektu „Brána vědě/ní otevřená“. „Už jenom nějaký bůh nás může zachránit?“ se pak ve svém projevu ptal student Bc. Patrik Čermák. Zahájení konference pak završilo společné vystoupení studentky Kateřiny Šraitrové a ředitelky ZUŠ v Litomyšli Mgr. Markéty Hegrové, Ph.D., které přednesly skladbu od François Bornea: „Fantasie Brillante sur Carmen pro flétnu a klavír“.

První, chemickou část, uvedla přednáška o anorganických pigmentech prof. Ing. Petry Šulcové, Ph.D. z Fakulty chemicko-technologické. Paní profesorka vzkázala: „Již minulý ročník této konference mne příjemně překvapil, a to nejen pracemi studentů, ale i jejich prezentačními dovednostmi. Letos to mohu jen potvrdit a pozitivně hodnotím obrovský zájem studentů, především přirozenou ochotu diskutovat o předneseném tématu.“ Následovala prezentace „Obsah rtuti v rybách z vod ČR“ Karolíny Rezkové z Gymnázia Tišnov. Na ní navázal „Vliv čajů na lidský organismus“ v podání Václava Dvorského ze Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského v Brně. V posterové sekci pak vystoupila Renata Zajíčková z Gymnázia Matyáše Lercha v Brně, a to s prací nazvanou „Interakce buněk s plazmochemicky upravenými povrchy“. Klára Schönbeková z Gymnázia Pardubice Mozartova nás pak také u posteru seznámila se svou prací „Využití laboratorních zvířat při zjišťování toxicity chemických látek“.

Fyzikálně-informatickou část pak s přednáškou „Nikdy nevidíte všechno!“ uvedl doc. Ing. Čestmír Drašar, Dr. ze stejné fakulty. Ten zhodnotil, že „vedle studentů, kteří přišli jen tak, jsem zaznamenal i hezkou řádku těch, kteří byli na vědění a vědu opravdu naladění. Myslím, že právě takovým lidem jsou akce tohoto typu opravdu přínosem. Seznámí se s novými poznatky, naučí prezentovat svoje výsledky a zároveň poznají krásy i úskalí spojené s věděním a vědou. Poté následovala prezentace „Charakterizace diodových laserů v blízké IČ oblasti“ Lucie Brichové z Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové.[2] V posterové sekci měli účastníci možnost navštívit prezentaci „Osvětlení v obcích“ Víta Olšanského, který též přijel z hradeckého gymnázia. Dále následovaly prezentace studentů ze SPŠ elektrotechnické a VOŠ Pardubice. Byl to Tomáš Moravec s prací „Pošťákův týden“. Patrik Bednář prezentoval svoji „Webovou tvorbu“. „Projekt Leonardo da Vinci – Česko-italská praxe“ prezentoval Marcel Šisler a Radim Bednář. Daniel Smejkal přiblížil své působení v oblasti „Webových stránek“. A nakonec byl přítomen Martin Lepeška, který se zabýval „Tvorbou počítačové hry“.

Součástí konference byla i krátká prohlídka zámku. Právě výběr zámku za místo konání ocenila pozorovatelka konference Karolína Sejkorová z Gymnázia Česká Třebová: „Výběr místa konání právě na zámku byl rozhodně dobrou a milou volbou. Celé konferenci to dodalo ještě o něco větší rozměr.“ Loňským účastníkům Janu Fukačovi z Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem a Aleši Stejskalovi z Letohradského soukromého gymnázia však přišla vhodnější loňská Aula. Nicméně oba vyzdvihli výbornou úroveň prezentujících.[3] Pro přítomné bylo také k dispozici několik výtisků časopisů: Československý časopis pro fyziku, Vesmír, Živa nebo Chemické listy.

Prezentující a organizátoři

Garantka biologické části, Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D., nás ve své prezentaci seznámila s náplní katedry biologických a biochemických věd FChT. Sama o konferenci řekla: „Velice kladně hodnotím zejména vysokou úroveň příspěvků v biologické sekci. Oba ústně prezentované příspěvky, ač jeden zastupoval mikrobiologii a druhý byl věnován malakofauně v okolí Ralska, byly velice odborně, přitom však poutavě a vtipně prezentovány.“ Prvním zmíněným příspěvkem byl „Vliv kyseliny hyaluronové a různých koncentrací glukózy na hyaluronidázovou aktivitu patogenů ran Staphylococcus aureus a Streptococcus agalactiae izolovaných z chronických ran“ v podání Václava Kotyzy z Letohradského soukromého gymnázia. Kotyza nám napsal, že ho konference „velmi mile překvapila tím, kolik mladých lidí se sešlo v krásných prostorách pardubického zámku, aby si navzájem předali informace, na kterých sami pracují.“ Ve druhém ústně prezentovaném příspěvku nás pak vybraná trojice ze série autorů z Gymnázia Přírodní škola v Praze seznámila s „Bazickými výchozy v okolí Ralska: ornitodisperzní výsadky, nebo relikty postglaciální malakofauny?“. V posterové sekci vystoupilo několik autorů z Gymnázia Česká Třebová. Byla to Kateřina Chudá a Kristýna Tomášová s prací „Vliv města na kvalitu vody v řece Třebovce“. Sama Tomášová pak ještě prezentovala práci s názvem „Kultivace Trametes versicolor DSM 1977 a produkce enzymu lakázy“. „Celiakie a problémy s potravinami“ prezentovala Justýna Kučerová. Poslední ze zmíněného gymnázia byla Veronika Hekrlová s Dominikou Tutschovou, a to s prací „Citlivostí různých druhů chleba vůči plísním“. Z pardubického Gymnázia Mozartova přišla Pavla Handlířová s prací „Úloha fotoreceptorů, iontových kanálů a akvaporinů v klíčení semen“. Z Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli to byla Kateřina Valentová s tím, že „Většina lidí neumírá na nemoc, ale na její léčbu…“. Pět autorů z ostravské Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského pak zastupovalo práci „Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje“.

Geologicko-sociologickou část uvedla svým vystoupením o urbanismu či regionálním rozvoji doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. z Fakulty ekonomicko-správní. Paní docentka prohlásila, že „konference VĚDĚNÍ MLADÝM je velmi milé setkání s mladými a nadšenými badateli, které osvěží ducha a zprostředkuje mezigenerační obohacení.“ Se „Starými důlními díly 2013“ nás zde seznámila Dominika Adamcová s Pavlem Šimonem z Gymnázia Přírodní škola v Praze. Matyáš Kadlčík a Jakub Koutník ze stejné školy pak mluvili o „Důsledcích cvičné bojové aktivity v bývalém vojenském prostoru Ralsko na vybrané biologické prvky v krajině“. V posterové sekci Adam a Filip Bartůškovi ze stejného gymnázia prezentovali práci s názvem „Porovnání rostlinných společenstev zaniklých vesnic v bývalém tankodromu Židlov a mimo něj“. S prací „Sestavení příručky o Sociální hiporehabilitaci“ přijela Vanda Svobodová z hradeckého Prvního soukromého jazykového gymnázia. Svobodová nám poděkovala za „velmi příjemnou, a pokud mohu hodnotit, výborně organizačně zvládnutou konferenci. Zejména oceňuji prostředí zámku, zajištění komfortu prezentujícím a příjemný program, ale i mnoho dalšího.

Mezi přítomnými byly i učitelé. Zmiňme třeba Mgr. Ing. Jaroslava Švadlenku ze SPŠ elektrotechnické a VOŠ v Pardubicích. Ten vyjádřil prezentujícím obdiv, „s jakým zaujetím a dobrou znalostí věci své prezentace přednášeli. Říkám si, že ani moje práce nebyla zbytečná.

Účelem konference bylo ukázat, že být dobrým odborníkem je důležité a žádoucí. Nicméně stejně důležité je mít vztah k celku či širším kontextům. Vzhledem k perfektně připraveným příspěvkům, bohaté diskusi s publikem, a positivním referencím, lze doufat, že se konference povedla.

Za organizační tým

Patrik Čermák

student FChT a FF UPa


[1] Konference se konala v rámci projektu BRAVO – Brána vědě/ní otevřená, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0024. Více viz Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM. Portál mladých výzkumníků [online]. 2013 [cit. 2013-11-30]. Dostupné z: http://bravo.upce.cz/sites/default/bravo-old/pozvanky/vedeni.html. Report z prvního ročníku viz ČERMÁK, Patrik. Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM. Zpravodaj Univerzity Pardubice. 2013, č. 74, s. 31-32. Dostupné z: https://dokumenty.upce.cz/Univerzita/zpravodaj/zpravodaj-74.pdf.

[2] Z dopravně-technických důvodů nemohli studenti Ondřej Zbytek a Ondřej Svoboda z Gymnázia Opatov v Praze přijet prezentovat svůj příspěvek „Supravodivý setrvačník – baterie budoucnosti“.