Potřeby rozvoje resocializační pedagogiky

Resocializační pedagogika je poměrně mladou vědní disciplínou, která spolu se speciální, sociální a léčebnou pedagogikou hledá efektivní teoretické modely umožňující porozumět problematice různých skupin obyvatelstva, které potřebují normalizovat svoje postavení ve společnosti. Jde zejména o lidi se sociálními, zdravotními, kulturními a dalšími hendikepy, kteří ale mají zájem nezůstat marginalizovanou skupinou z hlediska tzv. mainstreamu. Východiska a principy, na kterých resocializační pedagogika spočívá, umožňují nacházet efektivní postupy pro aplikaci v praxi. Důležitá je akceptace multioborového přístupu k porozumění a následnému řešení problematiky začleňování lidí do běžného života. Resocializační pedagogika rozvíjená na Univerzitě v Pardubicích pomáhá vytvářet síť odborníků a laiků se silně vyvinutým smyslem pro sociální práci rozvíjejících vlastní aktivity na pozadí poznání nejnovějších poznatků z výzkumu činnosti mozku a tzv. neurověd, včetně  neuropedagogiky. Co je resocializační pedagogika? Jak může pomoci hendikepovaným lidem? Jak v tomto ohledu pomáhají poznatky neurověd?

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. je profesorem v oboru pedagogika, autorem více než 200 původních vědeckých prací a více než 300 odborných statí doma i v zahraničí. Jeho odborným zájmem jsou dějiny výchovy a vzdělávání, vývoj školství v zahraničí, školský management, v němž se soustředí na problematiku pojetí kvality a jejího hodnocení. V současné době zastává funkci děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Kavárna Universitas se otevře v úterý 19. ledna 2016 od 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

Vstup je volný.

www.facebook.com/KavarnaUniversitas