Používá naše univerzita správně výrazy sponze a promoce?

Akademický obřad je nedílnou součástí vysokoškolského či universitního života. V dnešní podobě je redukován zejména na započetí a ukončení studia, na akt slibu a předání diplomu. Jde zde tedy o povýšení do dalšího stupně studia či života. A právě ono „nabytí gradu“ vystihuje výraz promoce, přejatý z latinského promotio, -onis, f. (povýšení, promoce).[1] Slovo sponse zde naproti tomu označuje pouze slib.[2] Je přejaté z latinského sponsio, -onis, f. (slib, úmluva). Tuto skutečnost vystihuje Václava Holubová: „V rámci obřadu promoce, jenž je pořádán pro studenty na zakončení jejich studia, označuje [sponse] slavnostní slib absolventů, který předchází udělení akademického titulu a předání diplomu.[3] Sponse neboli slib je tedy součástí promoce, nikoliv jejím ekvivalentem. Právě to ovšem naše univerzita – včetně univerzity hradecké – nerozlišuje. V článku 37/4 Statutu UPa je uvedeno, že „akademickými obřady jsou zejména inaugurace rektora nebo instalace děkana, imatrikulace, bakalářská sponze, promoce,” atp.[4] Na internetových stránkách se k tomu můžeme dozvědět, že např. probíhají bakalářské sponze a magisterské promoce. Jde tedy o etymologický nonsens použitých výrazů. Správně by tak obřady bakalářské i magisterské měly být nazývány promocí. Jak píše Holubová, „lze jen příslušným představitelům a funkcionářům univerzit doporučit, aby se postarali o sjednocení“ či nápravu.[5]

Patrik Čermák,

student FChT a FF.

Úvodní foto: Adrián Zeiner


[1] Stejně tak přináležející promotor, -oris, m. (zvětšovatel, podporovatel).

[2] Jak píše Holubová, sponse „označuje jednak samotný text slibu, jeho věcný obsah, jednak obřad přednesení slibu.“ Viz HOLUBOVÁ, Václava. K významu slova sponze v současné češtině. Naše řeč. 2009, roč. 92, č. 1, s. 53.

[3] Tamtéž, s. 52.

[4] Statut Univerzity Pardubice ze dne 21. října 2013.

[5] Holubová, s. 54.