Příroda a kultura: protiklad, nebo pokračování téhož procesu?

Příroda a kultura. Jaký je jejich vzájemný vztah? Záleží, co vše do pojmu kultura zahrneme? Lze kulturu se všemi památkami, uměleckými díly a specifiky lidských populací chápat jako něco umělého, člověkem vytvořeného a tedy protikladného k přírodě? Ale člověk je přeci také součástí přírody. Co když jde o vzájemné doplnění nebo dokonce pokračování jednoho jevu?  Kultura je koneckonců vázána  také na živé bytosti,  lidi, a  je  jejich epifenoménem stejně,  jako  zpěv  patří  k  čížkovi,  ulita  k  plži  či  termitiště  k  termitům.  Co  plyne  či neplyne z toho, když při pohledu na přírodu překlápíme tento interpretační rámec?

Takovými otázkami se bude zabývat další Science Café v Pardubicích, kam toto téma přiveze Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. je biolog, filosof a spisovatel.  Přijďte se zaposlouchat a filosofovat s námi. Vědecká kavárna se  uskuteční  v  úterý  13.  listopadu  od  19  hodin  v  Klubu  29 (ulice  Sv.  Anežky České).  Vstup volný.