Šestý ročník konference opět nabídl prostor pro vědění mladým. A stálo to za to!

Již pošesté se ve čtvrtek 8. listopadu sjeli do auly Arnošta z Pardubic naší university mladí zájemci o vědění. Konference VĚDĚNÍ MLADÝM tak opět vytvořila unikátní prostor pro sdílení poznatků pro více jak 150 účastníků převážně z řád středoškoláků z různých koutů České republiky. Přítomní garanti z řad akademických pracovníků i došlé reference reflektovali vysokou úroveň prezentujících studentů i příjemnou atmosféru konference.

 

 

Letošní ročník konference VĚDĚNÍ MLADÝM uvozovalo motto „vědění je jediná svoboda člověka“ (Mika Waltari). A celý den vědění se skutečně nesl v tomto duchu. Na úvod přítomné přivítala prorektorka pro rozvoj doktorka Andrea Koblížková, jež mj. vyzdvihla důležitost mezioborového přesahu. Následovaly příspěvky mladých badatelů, doprovázené úvodním slovem čtyř garantů či předsedů z řad akademických pracovníků. Celkem tak bylo 42 mladými autory předneseno na 30 příspěvků, v ústní i posterové sekci. Tematicky se jednalo o příspěvky fyzikální, matematické, chemické, biologické, společenskovědní nebo informatické. I spektrum destinací či škol, odkud k nám účastníci přicestovali, bylo vskutku široké: Brno, Břidličná, Česká Třebová, Hradec Králové, Litomyšl, Nymburk, Mladá Boleslav, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Praha nebo Šlapanice. Za zmínku jistě stojí, že konferenci navštívil i sám pan rektor Univerzity Pardubice profesor Jiří Málek.

 

Úroveň příspěvků byla vysoká

Úroveň příspěvků zhodnotil jeden z odborných garantů konference, doktor Libor Koudela z Fakulty ekonomicko-správní, slovy, že prezentující studenti „prokázali znalosti přesahující rámec běžné středoškolské matematiky a jejich příspěvky jsou příslibem další vědecké práce v dané oblasti.“ Podobně se vyjadřuje i druhý z garantů, profesor Antonín Kavička z Fakulty elektrotechniky a informatiky: „Příspěvky z oblasti Informačních technologií byly na velmi dobré odborné úrovni. Středoškolští studenti prokázali (pod vedením příslušných odborníků) schopnost tvůrčího přístupu k řešení různých typů problémů s využitím nejmodernějších dostupných technologií v oblasti vývoje softwaru.

 

 

Touhu po vědění rámovala příjemná atmosféra

Na konferenci došla i řada pochvalných referencí. Z prezentujících studentů zmiňme tu od Kateřiny Kudličkové z Gymnázia Brno-Řečkovice: „Konference je zcela ojedinělou akcí, která nabízí prostor středoškolským žákům aktivně se podílejících na nějakém odborném projektu sdílet své vědomosti a nadšení. Odvážím si odsud spoustu nových vědomostí, kontaktů a také velmi přínosnou zkušenost přednášet ve velké aule před sto padesáti posluchači.“ Pozadu přitom nezůstala ani posterová sekce, kde šlo o „parádní možnost vyzkoušet si prezentaci práce jinou formou, než jsme byli zvyklí,“ jak píše paní magistra Květa Děrdová za tým nejmladších účastníků ze Základní školy v Břidličné. Pozorovatel Jan Šesták z Gymnázia v Náchodě hodnotí: „Moc jsem si užil široký záběr prezentací i zajímavé přednášky garantů. Ocenil jsem skvělé zázemí.“ Na konferenci byli také zástupci Pardubického kraje, paní magistra Lenka Havelková nám tak mj. napsala, že na konferenci „každý aktivní účastník může předat něco ze svých dosavadních zkušeností, prezentovat svoje názory, tvůrčí myšlení a schopnosti, obhájit svoje zjištění či pohovořit o problémech a překážkách, kterým při řešení projektu museli čelit. Svým charakterem uspořádání tato akce vytváří prostor pro podněcování zájmu dalších žáků škol, které se konference zúčastní v roli pozorovatele.“ Pozitivní dávku referencí uzavřeme slovy paní prorektorky Koblížkové: „Děkuji za zážitek, který mě nabil energií – uprostřed 150 studentů ze všech koutů republiky, kteří cítí nadšení pro věc, dostanete pocit, že Vám zvědavost studentů pomáhá vnímat dny s příjemným napětím a příslibem neočekávaného. Konference Vědění mladým byla shromážděním talentů, kteří se vzájemně inspirují, a je skvělé, že k tomu dochází právě u nás na UPa díky jejím organizátorům i podpoře vynikajících garantů.

 

Video z konference; Fotogalerie

 

Úspěšná konference hostila už téměř tisícovku zájemců

Šestkrát se již do Pardubic sjeli mladí zájemci o vědění z různých koutů České republiky, aby sdíleli své poznatky z různých oborů lidské činnosti. Spolu s předchozími ročníky tak úspěšná konference VĚDĚNÍ MLADÝM hostila již téměř na tisícovku zájemců, zejména z řad žáků středních škol. Mnozí z nich dnes už studují nebo dokončují studium na vysoké škole, někteří získali prestižní ocenění, jiní díky konferenci započali svoji středoškolskou odbornou činnost na některé z fakult naší alma mater. Celkově se jedná o sto čtyřicet příspěvků, prezentovaných dvěma sty mladými badateli.

 

 

S některými opět na viděnou

Na konferenci byla díky štědrému daru redakcí k dispozici různá čísla následujících periodik: Elektro a Světlo, Československý časopis pro fyziku, Dingir, Chemické listy, Magazín Akademie věd ČR, Vesmír, Zpravodaj Univerzity Pardubice, Živa a sborníky Kavárny Universitas. Z abstraktů všech příspěvků byl sestaven ISBN sborník, jakožto často, avšak nikoliv výhradně, první publikace mladých badatelů. Účast na konferenci byla hrazena Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem. Konference se konala v rámci Týdne vědy a techniky, který pořádá Akademie věd České republiky. Věříme, že účast na konferenci byla pro všechny zúčastněné přínosem a těšíme se s některými na opětovné setkání na akademické půdě, jak už se ostatně několikrát stalo.

 

Ing. Bc. Patrik Čermák a Ing. Kateřina Šraitrová

doktorandi Fakulty chemicko-technologické

 

Více referencí na konferenci