Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Všichni lidé od přirozenosti touží po vědění

Aristotelés: Metafyzika

Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas zve studenty k účasti na již II. ročníku konference VĚDĚNÍ MLADÝM, která se uskuteční ve středu 6. listopadu 2013 na zámku v Pardubicích.

Konference je určena zejména studentům středních škol z celé ČR a jejím záměrem je vytvořit prostor pro sdílení poznatků studentů se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filosofii, psychologii, sociologii či esejistiku. Na této konferenci bude možnost prezentovat výsledky vlastní práce, které budou podle témat rozděleny na čtyři části, z nichž každá bude mít svého garanta z řad univerzitních odborníků – akademických pracovníků. Příspěvky budou dále rozděleny na ústní a posterovou sekci, přičemž tisk posterů bude zajištěn organizátory. Z abstraktů všech příspěvků bude sestaven sborník.

Leták

Srdečně Vás zveme k účasti, a to jak úspěšné účastníky různých soutěží, tak i Vás, kteří jste v některé oblasti aktivní a projevujete o ni hlubší zájem. Konference se můžete také zúčastnit jako pozorovatel. Jako pozorovatelé se mohou zúčastnit i žáci základních škol a učitelé. Účast na konferenci je hrazena z projektu BRAVO – Brána vědě/ní otevřená, zaměřeného na podporu zájmu mládeže o další vzdělávání a poznávání různých vědních oborů, které ovlivňují náš život. Univerzita realizuje tento projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Důležité termíny a adresy

  • datum konání: 6. listopad 2013
  • místo konání: zámek Pardubice
  • abstrakty příspěvků - příjem ukončen
  • pozorovatelské přihlášky - příjem ukončen
  • v případě jakýchkoli dotazů se obraťte na organizátory katerina.sraitrova@student.upce.cz, či patrik.cermak@student.upce.cz, nebo na koordinátorku akce Ing. arch. Ivu Svobodovou (e-mail: iva.svobodova@upce.cz; tel.: 466 036 482)
  • k návštěvě jsou zváni též všichni členové akademické obce
  • konference se koná i v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR

Dokumenty ke stažení

Leták

Sborník

Tisková zpráva

Z minulého roku

Report z konference

Sborník

Reference z Gym. Česká Třebová

Reference ze ZŠ Letohrad

Stručný program

8.45–9.30                 Prezence účastníků

9.30–10.00               Zahájení konference

10.00–11.00            Ústní prezentace – část Chemie

11.00–12.00            Ústní prezentace – část FyzInf

12.00–13.30            Oběd

13.30–14.45            Posterové prezentace

14.45–15.45            Ústní prezentace – část Biologie

15.45–16.00            Občerstvení

16.00–17.00            Ústní prezentace – část GeolSoc

17.00–17.05            Ukončení konference

17.05–17.30            Diskuse

Stručné anotace přihlášených příspěvků

Charakterizace diodových laserů v blízké IČ oblasti

Lucie Brichová; První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové

Použila jsem komerční laser pro stanovení obecných charakteristik a u nově sestrojeného provedla měření, které ukázali v jaké vlnové oblasti a při jakém budícím proudu bude s ním vhodné pracovat.

Obsah rtuti v rybách z vod ČR

Karolína Rezková; Gymnázium Tišnov

Tato práce se zabývá stanovením obsahu rtuti ve svalové tkáni ryb odlovených na území ČR. Cílem bylo nejen změřit množství rtuti ve svalovině, ale také vyhodnotit zdravotní riziko, které z hlediska rtuti hrozí konzumentům rybího masa. Naměřené hodnoty byly statisticky zpracovány a porovnány.

Vliv kyseliny hyaluronové a různých koncentrací glukózy na hyaluronidázovou aktivitu patogenů ran Staphylococcus aureus a Streptococcus agalactiae izolovaných z chronických ran

Václav Kotyza; Letohradské soukromé gymnázium, o. p. s.

V této práci se zabývám produkcí enzymu hyaluronidázy, jakožto jednoho z hlavních virulenčních faktorů patogenů Staphylococcus aureus a Streptococcus agalactiae v závislosti na koncentraci kyseliny hyaluronové a glukózy v živném médiu při jejich kultivaci. Zjistil jsem, při jaké koncentraci těchto dvou substrátů dochází k produkci hyaluronidázy, jak je regulována a jaký má důsledek v rámci hojení ran, zvláště těch špatně se hojících (u diabetiků). Tyto výsledky pak mohou být použity v práci dalších mikrobiologů nebo pro vývoj nových léčiv.

Osvětlení v obcích

Vít Olšanský; První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

Tento projekt se zabývá veřejným osvětlením v obcích Královehradeckého kraje. Prvním cílem praktického části projektu bylo zjistit používané zdroje veřejného osvětlení ve vybraných vesnicích na severovýchod od Hradce Králové (zkoumáno celkem 13 obcí). Druhým cílem bylo porovnat nalezené různé zdroje osvětlení, tedy zjistit jejich svítivost a porovnat je. Bylo zjištěno, že nejvíce používaný zdroj je sodíková výbojka. Určení zdroje s nejvyšší svítivostí nebylo jednoznačné, protože nejlépe svítili do 10 metrů halogenidové výbojky (53 lm) a do 20 metrů nejlépe svítila LED (23 lm) a poté sodíková výbojka (20 lm). Při porovnávání svítivosti byly použity stejně vysoké stožáry.

Většina lidí neumírá na nemoc, ale na její léčbu…

Kateřina Valentová; Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl

Uskutečnila jsem průzkum o znalostech lékových interakcí jak mezi studenty gymnázia ve věku od 14 do 19 let, tak i v běžné populaci a dokonce i mezi lékaři, kterých jsem se dotazovala na jejich přístup k lékům obecně. Další část mého průzkumu se týkala pacientů v domovech důchodců, kde jsem zkoumala výskyt potenciálních lékových interakcí. Data, která jsem získala ze svého průzkumu, téměř odpovídaly výzkumům stejného typu uskutečněným v Americe, které se ale týkaly nemocničních pacientů.

Celiakie a problémy s potravinami

Justýna Kučerová; Gymnázium Česká Třebová

V této práci jsem se zabývala celiakií jako takovou (příznaky, diagnostikou, bezlepkovou stravou…), povědomím o celiakii u studentů, důkazem lepku v potravě a dostupností bezlepkových potravin v obchodech a jejich ceny.

Důsledky cvičné bojové aktivity v bývalém vojenském prostoru Ralsko na vybrané biologické prvky v krajině

Matyáš Kadlčík, Jakub Koutník; Gymnázium Přírodní škola, o.p.s.

Během dvoutýdenního terénního průzkumu Židlovského tankodromu v bývalém vojenském prostoru Ralsko jsme sledovali, jak se vojenská činnost dodnes v krajině projevuje. Zdokumentovali jsme neobvyklou morfologii dřevin v místě dřívějšího pohybu těžké vojenské techniky a rostlinná a živočišná společenstva kráterů vzniklých při dělostřelbě a bombardování.

Vliv města na kvalitu vody v řece Třebovce

Kateřina Chudá, Kristýna Tomášová; Gymnázium Česká Třebová

Tímto projektem jsme chtěly ověřit kvalitu vody v řece Třebovce a vývoj této kvality za uplynulých 12 let. Naše hypotéza o zhoršování kvality vody se nepotvrdila, naopak, zjistily jsme, že se kvalita vody zlepšila. Pro pozorování řeky jsme navíc použily 2 metody – saprobitu a chemické, fyzikální ukazatele, měly jsme tedy možnost tyto 2 metody porovnat a vyvodit příslušné závěry. Metody spolu nekorespondují tak, jak by bylo žádoucí, a budoucí projekty by se mohli zaměřit na upřesnění metodiky saprobity, kterážto metoda je podle nás méně náročná a vypovídá o žádanějším, dlouhodobém stavu povrchových vod.

Úloha fotoreceptorů, iontových kanálů a akvaporinů v klíčení semen

Pavla Handlířová; Gymnázium Mozartova, Pardubice

Ve své práci jsem zkoumala klíčení semen mutanta rajčete auw s cílem zjistit, jak červené a modré světlo ovlivňuje prostřednictvím fotoreceptorů aktivitu aniontových kanálů v průběhu klíčení semene.

Webové stránky

Daniel Smejkal; Střední průmyslová škola elektronická a Vyšší odborná škola Pardubice

Ve své práci jsem se zabýval tvorbou webových projektů - jak pro mé účely, tak pro účely soutěže s cílem se více zdokonalovat v práci, kterou dělám a v budoucnu se jí chci zabývat.

Projekt Leonardo da Vinci – Česko-italská praxe

Marcel Šisler, Radim Bednář; Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Ve své práci jsme se zabývali hlavně grafickými návrhy log a vizitek s cílem co nejvíce zaujmout a přizpůsobit se zdejšímu vkusu. Z naší práce nakonec vzniklo několik prací, které firmy využívají pro svoji prezentaci. Na grafických pracích bychom rádi pokračovali i v prospěch naší školy a jiných zařízení.

Webová tvorba

Patrik Bednář; Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Webový vývojář používající technologie HTML, CSS, Javascript, Jquery, PHP a MySQL, který má touhu se dál rozvíjet a učit nové technologie. Ve svých projektech se zaměřuji na přehlednou grafiku, intuitivní ovládání a celkovou efektivitu na předávání informací ve webové formě nejčastěji pomocí internetových stránek.

Kultivace Trametes versicolor DSM 1977 a produkce enzymu lakázy

Kristýna Tomášová; Gymnázium Česká Třebová

Ve své práci jsem se zabývala izolací enzymu lakázy z dřevokazné houby Trametes versicolor DSM 1977. Vhodnou úpravou kultivačních podmínek jsem se snažila dosáhnout co nejvyšší produkce tohoto enzymu.

Bazické výchozy v okolí Ralska: ornitodisperzní výsadky, nebo relikty postglaciální malakofauny?

Lukáš Nehasil, Jasna Simonová, Barbora Kadlecová, Šimon Kapic, Miloš Halda, Tereza Uličná, Johana Simonová, Jan Hegrlík, Michaela Semotánová; Gymnázium Přírodní škola, o. p. s.

Práce se zabývá otázkou původu izolovaných populací schránkatých plžů v prostoru Ralské plošiny. Testovány byly dvě hlavní hypotézy: a) populace jsou reliktem původního plošného rozšíření plžů, b) populace jsou výsledkem vzdušného výsadku (pasivní disperze zprostředkované ptáky). První fází projektu byl malakologický a ekologický terénní průzkum zkoumaných lokalit, v druhé fázi byla možnost ornitodisperze ověřována experimentálně. Současné znalosti o minulosti území ukazují, že populace jsou spíše výsadkem než reliktem, možnost pasivní disperze prostřednictvím ptáků byla ověřena pro dva druhy plžů (Cochlodina laminata, Discus rotundatus).

Porovnání rostlinných společenstev zaniklých vesnic v bývalém tankodromu Židlov a mimo něj

Adam Bartůšek, Filip Bartůšek; Gymnázium Přírodní škola, o.p.s.

Dokumentovali jsme rostlinná společenstva v zaniklých vesnicích bývalého vojenského prostoru Ralsko. Přitom jsme porovnávali druhové složení a věkovou strukturu vegetace zaniklých vesnic, které ležely v prostoru Židlovského tankodromu a byly tedy bezprostředně ovlivněny těžkou vojenskou technikou a vesnic, které ležely mimo tankodrom.

Interakce buněk s plazmochemicky upravenými povrchy

Renata Zajíčková; Gymnázium Matyáše Lercha

Mým úkolem je testovat interakci buněk C2C12 myšího kosterního myoblastu s povrchy upravenými metodou PECVD. V první fázi práce jsem musela optimalizovat celý proces pro zajištění reprodukovatelnosti experimentů. Nejprve byly vrstvy připravovány na kultivační sklíčka, ale tyto experimenty vedly k problémům s přichycením buněk na spodní stranu sklíček. Tyto buňky měly nepříznivé podmínky pro diferenciaci a vzhledem k tomu, že jejich množství se lišilo mezi jednotlivými experimenty, nebylo možné tento vliv odečíst. Proto jsou teď vrstvy deponovány dovnitř kultivačních misek. Stejně tak se vyskytl problém s aplikací trypsinu, kdy se neoddělily všechny buňky od povrchu. Z tohoto důvodu bylo potřeba pozorněji sledovat vzorky pod mikroskopem a nechat působit trypsin delší dobu v inkubátoru. Proběhly změny i ve sklízení buněk, kdy jsme postupným odběrem zvýšili pravděpodobnost odběru všech buněk z povrchu. Během následujícího období se budu podílet i na depozici vrstev a jejich charakterizaci pomocí infračervené spektroskopie.

Využití laboratorních zvířat při zjišťování toxicity chemických látek

Klára Schönbeková; Gymnázium Mozartova Pardubice

Ve své práci se zabývám oblastí toxikologického testování, na různých úrovních, s laboratorními zvířaty na Toxikologickém oddělení  CETA ve Výzkumném ústavu organických syntéz a.s. v Rybitví. Výzkumná práce je tvořena třemi zkušebními metodami, které především kladou důraz na potřebu pečlivého klinického pozorování zvířat, aby bylo získáno co nejvíce informací. Testy jsou prováděny v souladu se zásadami Správné laboratorní praxe (SLP). Charakterizují toxický účinek ve vztahu k cílovým orgánům, v závislosti na dávce, vztahu k expozici a potenciální vratnosti. 

Stará důlní díla 2013

Dominika Adamcová, Pavel Šimon; Gymnázium Přírodní škola, o.p.s.

V rámci této práce jsme se zabývali dokumentací starých důlních děl s cílem představit tyto technicko-přírodovědné památky širší veřejnosti. Dále jsme se pokusili ověřit vyšší prostupnost radonu na poruchách vyplněných bazaltem a zjistit mineralogické složení zde těžených železných rud.

Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje

Kamila Dostálová, Silvie Vašková, Aneta Hermanová, Dominik Matýsek, Dominika Bořucká; Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace

Naše práce podrobně rozebírá téma vody, její využití, spotřebu, čištění či naopak znečištění. V první části projektu jsme zpracovali dotazník, jehož výsledky jsme vyhodnotili graficky. Dále jsme testovali parametry námi odebraných vod ze studánky, studně, řeky a kohoutkové vody. Tyto testy jsme prováděli na VŠB formou rychlotestů a v naší školní laboratoři jsme vzorky stanovovali klasickými metodami Argentometrie a Chelatometrie.  Poslední část práce obsahuje mapování řeky Ondřejnice a monitorování spotřeby vody.

Tvorba počítačové hry

Martin Lepeška; Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Účelem mé práce je vytvořit vlastní 2D RPG hru za pomoci programovacího jazyku Java, knihovny LWJGL (Lightweight Java Game Library) a volně dostupných grafických programů GIMP a Inkscape.

Pošťákův týden

Tomáš Moravec; Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Vytvářím 3D arkádovou hru Pošťákův týden. Pro svoji hru jsem si vybral Java engine jPCT. Projekt musí také obsahovat autorské 3D modely a grafiku. Pro vytváření 3D modelů jsem zvolil program Anim8or, který je při své velikosti (okolo 2MB) vynikajícím 3D modelářem a animátorem. Mapování textur provádím v programu Wings a textury „maluji“ v GIMPu.

Vliv čajů na lidský organismus

Václav Dvorský; Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium

Mým cílem bylo shrnout informace o čajích v biologickém, chemickém a obecném směru, a předat tento souhrn mezi lidi zkušené. Laikům bych chtěl sdělit základní informace o tomto tématu a obecně je seznámit s čajovou kulturou.

Supravodivý setrvačník – baterie budoucnosti

Ondřej Zbytek, Ondřej Svoboda; Gymnázium Opatov, Praha

V naší práci jsme se zabývali problematikou ekologické a dopravní energetiky. Naším cílem bylo vytvoření prototypu životní prostředí nezatěžujícího úložiště energie jako alternativy k elektrochemickým zdrojům elektrické energie. Tento cíl se i přes nedostatek financí, znalostí a potřebného zázemí podařilo splnit, když byla sestrojena principiálně funkční zařízení.

Citlivost různých druhů chleba vůči plísním

Veronika Hekrlová, Dominika Tutschová; Gymnázium Česká Třebová

Cílem našeho projektu bylo zjistit, zda trvanlivost chleba závisí na jeho druhu a určit o jakou plíseň se jedná. Vypozorovaly jsme, že nejdříve zplesniví celozrnné a tmavé chleby a nejdéle vydrží toastový. Podle vzorků jsme blíže určily, že se zřejmě jedná o plíseň z rodu kropidlák.

Sestavení příručky o Sociální hiporehabilitaci

Vanda Svobodová; První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

Jako součást této práce vznikla příručka o Sociální hiporehabilitaci. Příručka je vůbec prvním uceleným materiálem pojednávajícím o nové rehabilitační metodě.