Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Hledejte, a naleznete.'

L 11, 9

Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas zve zejména středoškolské studenty k účasti na již III. ročníku konference VĚDĚNÍ MLADÝM, která se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice.

Konference je určena zejména studentům středních škol z celé ČR a jejím záměrem je vytvořit prostor pro sdílení poznatků studentů se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filosofii, psychologii, sociologii či esejistiku. Na této konferenci bude možnost prezentovat výsledky vlastní práce, které budou podle témat rozděleny na čtyři části, z nichž každá bude mít svého garanta z řad univerzitních odborníků – akademických pracovníků. Příspěvky budou dále rozděleny na ústní a posterovou sekci, přičemž tisk posterů bude zajištěn organizátory. Z abstraktů všech příspěvků bude sestaven sborník.

     

Srdečně Vás zveme k účasti, a to jak úspěšné účastníky různých soutěží, tak i Vás, kteří jste v některé oblasti aktivní a projevujete o ni hlubší zájem. Konference se můžete také zúčastnit jako pozorovatel. Jako pozorovatelé se mohou zúčastnit žáci středních i základních škol a učitelé. Účast na konferenci je hrazena Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem. Konference se koná v rámci Týdne vědy a techniky, který organizuje Akademie věd České republiky.

Důležité termíny a adresy

  • datum konání: 12. listopad 2015
  • místo konání: Aula Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice v Pardubicích-Polabinách
  • příjem příspěvků ukončen
  • příjem pozorovatelských přihlášek ukončen
  • v případě jakýchkoli dotazů se obraťte na organizátory, studenty Bc. Kateřinu Šraitrovou: katerina.sraitrova@student.upce.cz a Ing. Patrika Čermáka: patrik.cermak@student.upce.cz, nebo na koordinátorku akce Ing. arch. Ivu Svobodovou: iva.svobodova@upce.cz, tel.: 466 036 482
  • k návštěvě jsou zváni též všichni členové akademické obce

Stručný program

8:30 – 9:30          Prezence účastníků

9:30 – 10:00        Zahájení konference

10:00 – 11:00      Ústní prezentace I

11:00 – 12:00      Ústní prezentace II

12:00 – 12:15      Společné focení prezentujících

12:15 – 13:15      Oběd

13:15 – 14:15      Posterové prezentace

14:15 – 15:15      Ústní prezentace III

15:15 – 15:45      Občerstvení

15:45 – 16:45      Ústní prezentace IV

16:45 – 17:00      Ukončení konference

Mapka kampusu

Na konferenci budou k dispozici různá čísla následujících periodik: 

Dokumenty ke stažení

Leták

Sborník

Tisková zpráva

Z minulých let

Report (2013), report (2012)

Sborník (2013), sborník (2012)

Stručné anotace přihlášených příspěvků

Měřicí přístroj pro usnadnění výuky fyziky a chemie

Karolína Bergelová, Filip Nácovský

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Ve své práci jsme se zaměřili na sestavení dostupného demonstračního měřicího přístroje, určeného k měření základních fyzikálních veličin ve výuce fyziky a chemie. Náš přístroj obsahuje čidlo na měření teploty, voltmetr a stopky. Naším cílem je zatraktivnit výuku a dodat k ní praktickou, ne jen teoretickou část.

Karbonická anhydráza Nce103p patogenní kvasinky Candida parapsilosis

Jan Blaha

Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč

Ve své práci jsem se zabýval expresí Nce103p v E. coli, jeho následnou izolací a základní analýzou této karbonické anhydrázy.

Biochemická charakterizace amyláz ze střeva švába amerického a hormonální řízení jejich aktivity

Karolina Bodláková, Dalibor Kodrík

Gymnázium České Budějovice

Ve své práci Biochemická charakterizace amyláz ze střeva švába amerického jsem se zabývala základní charakterizací amyláz a následně hormonálním řízením jejich aktivity pomocí adipokinetických hormonů.

Představivost, spiritualita a lidský mozek, aneb racionální přístup k iracionalitě

Jan Farkaš

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida Ostrava

Ve svém příspěvku se zaměřím na problematiku iracionality a změněných stavů vědomí z multidisciplinární perspektivy. Budu se snažit o vymezení metodologie a vědeckého přístupu ve vztahu k subjektivní zkušenosti a imaginaci v kontextu moderní neurovědy a kognitivní religionistiky.

Analýza vybraných buněčných markerů u primárních buněčných linií spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku

Marek Feith, Luboš Holý

Střední průmyslová škola chemická Brno

Ve své práci jsme se zabývali výzkumem nádorových markerů pro spinocelulární karcinomy v oblasti hlavy a krku. Tyto markery byly analyzovány na proteinové i RNA úrovni.

Anaerobní houby v zažívacím traktu diluviálního koně

Karolína Fiedlerová

Střední odborná škola veterinární Hradec Králové

Ve své práci jsem se zabývala studiem anaerobních hub, které osídlují zažívací trakt velkých býložravců a napomáhají trávit přijatou potravu hostitelskému zvířeti. Mým hlavním cílem bylo zjistit, zda se ve vzorku pocházejícím ze zažívacího traktu diluviálního koně právě tyto houby vyskytují. Stále se totiž objevují snahy o využití jejich specifických vlastností.

Využití naturopatických metod k odhalování příčin a léčbě migrény

Radka Formánková

Gymnázium Pardubice Mozartova

Migrenózní bolest hlavy trápí stále více lidí a „západní“ (klasická) medicína proti ní zatím nenalezla účinnou zbraň. Ve své práci se snažím osvětlit příčiny migrény a možnosti jejího řešení z pohledu Naturopatie.

Vliv délky skladování na jakostní parametry vajec

Tereza Hrozová, Marie Dostálová

Střední průmyslová škola chemická Brno

Tato práce je zaměřena na jakost křepelčích vajec a na laboratorní stanovení kvalitativních znaků jakosti u čerstvých křepelčích vajec a v průběhu skladování. Teoretická část obsahuje informace o stavbě a vlastnostech křepelčích vajec získaných z literárních zdrojů a v praktické části tyto informace ověřujeme svými vlastními měřeními a uvádíme srovnání křepelčích vajec s vejci slepičími z velkochovu a malochovu. K analýze byla použita vejce křepelky japonské, slepičí vejce z velkochovu od nosnic Hisex Brown a domácí slepičí vejce od nosnic Isa Brown Red a Dominant kropenatý D959 skladovaných při teplotě 6 °C a relativní vlhkosti 75 %. Důvodem výběru této práce bylo, dozvědět se více o novodobém fenoménu jako je křepelčí vejce a zjistit odlišnosti od vajec slepičích.

Aneurysma hrudní aorty

Michaela Jakešová

VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

V práci se popisuje, co je to aneurysma hrudní aorty, jak se aneurysma rozděluje a jaké jsou možnosti jeho léčby. Vysvětluje také, co je to stentgraft a k čemu se používá. Závěr práce tvoří rozhovor s člověkem, který toto onemocnění prodělal.

Příprava a charakterizace sloučenin NCN chelatovaných ligandů

Lukáš Janecký

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Moje práce pojednává o syntézách nových sloučenin obsahujících ve své struktuře NCN-chelatující amidinátový ligand. Studium reaktivity lithných komplexů a charakterizace sloučenin pomocí NMR-spektroskopie a rentgenostrukturní analýzy.

Batrachologický výzkum – Rybník Jarošovský Kacíř

Richard Kabelka

VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

Práce se zabývá výzkumem diverzity společenstva obojživelníků na lokalitě Jarošovský Kacíř v okrese Třebíč i celkovým stavem přírody v okolí výzkumné lokality a porovnává zjištěné výsledky s výzkumem z předešlé doby.

Chalkogenidová skla a vrstvy Ga5Sb10Ge20S65:0,1Ho0,1Er

Petra Kmoníčková, Jiří Etrych

Gymnázium Pardubice Dašická

Cílem naší práce bylo připravit chalkogenidové sklo a jeho tenké vrstvy o složení 99,8(Ge20Ga5Sb10S65)0,1Ho0,1Er a jejich charakterizace s důrazem na luminiscenční vlastnosti v infračervené oblasti, které jsou potenciálně využitelné v optoelektronice. Dále jsme se věnovali studiu vlivu podmínek přípravy tenkých vrstev na jejich vlastnosti.

Které smyslové vjemy si nejlépe pamatujeme?

Radka Mikulecká, Michal Olexa

Gymnázium Česká Třebová

Zajímalo nás, které smyslové vjemy si nejlépe pamatujeme? Připravili jsme si materiál na zkoušení těchto typů pamětí: zrakové, sluchové, chuťové, čichové a hmatové. Vyzkoušeli jsme jednotlivě 30 respondentů a vždy po stejném časovém intervalu zjišťovali, co si zapamatovali. Výsledky jsme zaznamenávali a vytvořili z nich srovnávací grafy.

Terária nejen pro hroznýšovité hady

Jakub Netolický

Střední odborná škola veterinární Hradec Králové

V této práci bych chtěl především ukázat, kolik znalostí je třeba nasbírat, abychom byli schopni zajistit hadům vhodné podmínky k jejich spokojenému životu a tím předešli zbytečnému týrání, nebo dokonce usmrcení zvířete z neznalosti. V praktické části se pokusím názorně předvést vlastní stavbu terária doplněnou o spoustu fotografií a popisů postupu, jak krok za krokem dojít k ideálním podmínkám pro chovaného hada. Dále bych rád dostatečně popsal, jaké vybavení a nároky hadi potřebují a jakým způsobem jich můžeme docílit. Celou tuto práci se budu snažit formulovat tak, aby z ní mohla čerpat i laická veřejnost.

Dokumentace zdravotního stavu smrčin a bučin v jižní části Javořické vrchoviny s důrazem na možnost obnovy přirozeného porostu

Ellen Pražáková, Adam Lustig, Adam Tichý

Gymnázium Přírodní škola Praha

Studenti se ve své práci zabývali zdravotním stavem stromů na Javořické vrchovině.

Lupénka

Aneta Přikrylová

VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

V práci se popisuje, co je lupénka za onemocnění, jaké její formy existují. Dále zmiňuje místa výskytu lupénky a její příčiny. Práce také informuje o historii a možném způsobu léčby lupénky. Závěr práce tvoří rozhovor s člověkem, který tímto onemocněním trpí. 

Syntéza difosfonových kyselin

Anna Rejzková

Střední průmyslová škola chemická Pardubice

V rámci své práce se zabývám přípravou ligandů se dvěma terminálními fosfonovými skupinami propojenými organickým skeletem s lomenou strukturou. Tyto prekurzory budou použity k syntéze koordinačních polymerů a jejich následné charakterizaci.

Genetická variabilita Toll-like receptoru 4 v čeledi sýkorovitých (Paridae)

Aneta Rolečková

Gymnázium Pardubice Mozartova

Ve své práci jsem se nejprve zaměřila na Sýkory koňadry v Rusku, později jsem svoji práci rozšířila o ostatní druhy sýkor z celého světa a zjišťovala jsem především záměnu glutaminu za arginin na pozici 549, jelikož tato záměna je velice zajímavá.

(Ne)hubnout?!

Lucie Rybková, Tereza Süsserová

Gymnázium Česká Třebová

Mentální anorexie je problém, o kterém se často mlčí a koluje o něm řada předsudků. Proto jsme se rozhodly formou dotazníků zjistit, jaká je na naší škole informovanost o tomto onemocnění, jaký počet žáků má k anorexii sklony a jsou-li náchylnější chlapci nebo dívky.

Etologická pozorování - nosorožci dvourozí

Aneta Selingerová

Střední odborná škola veterinární Hradec Králové

Práce se zabývá studiem chování nově sestavené skupiny tří nosorožců v Zoologické zahradě Dvůr Králové nad Labem. Ve skupině je jeden samec a dvě samice. Je sledovaná jejich pohybová aktivita, používání částí výběhu, hra s větvemi, pobyt v kališti, vzájemné kontakty, komfortní chování, kálení a močení, zvláštní způsoby chování a sexuální aktivita. 

Jak mění tma naše vnímání barev?

Vladimír Skřivánek, Filip Sejkora, Jan Šplíchal

Gymnázium Česká Třebová

Zajímalo nás, jak budeme vnímat základní barvy s měnící se intenzitou světla. Jestli je to systematická změna nebo zda není mezi změnou ve vnímání barev rozdíl. Našli jsme si vzorkovník barev RAL (celosvětově uznávaná stupnice barevných odstínů) pro šest nejzákladnějších barev (žlutá, oranžová, červená, fialová, modrá a zelená). Potom jsme vzali šest barevných papírů v barvách, pro které jsme si našli vzorkovníky. Při testování jsme použili vzorkovníky v elektronické podobě na tabletu se stále stejným jasem, Testovaným osobám jsme ukazovali šestici barevných papírů, jednou za světla a podruhé za šera (večer). Subjekty si zapisovali jednotlivé nejpodobnější odstíny, které viděli a nejvíce se podle nich shodovali se vzorkovníky.

Enkapsulace laktobacilů do polysacharidových nano- a mikročástic

Filip Ševčík, Simona Jakubcová

Střední průmyslová škola chemická Brno

Tato středoškolská odborná činnost se zabývá enkapsulací dvou druhů probiotických bakterií, Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium breve, do polysacharidu alginátu. V teoretické části se zabýváme enkapsulací, probiotickými bakteriemi a algináty. V experimentální části jsme enkapsulovali probiotické bakterie do kapslí o různém průměru a ověřovali jsme jejich stabilitu v modelových potravinách. Stabilita a životaschopnost buněk byly dále studovány v umělých střevních, žaludečních a žlučových šťávách a v mléce.  Míra rozpadu částic byla stanovena pomocí optického mikroskopu. Životaschopnost buněk vně i uvnitř kapsle byla měřena pomocí průtokové cytometrie a fluorescenční mikroskopie. Na závěr bylo navrženo možné použití částic v potravinářském průmyslu a také vlastní produkt.

Vliv cytokininů na senescenci huseníčku rolního a ječmene setého

Renata Štaffová

Gymnázium Moravská Třebová

Cílem mé práce bylo sledování vlivu rostlinných hormonů (cytokininů) na průběh stárnutí (senescenci) listů rostlin a jejich mutantů. Průběh stárnutí jsem ověřovala ve dvou experimentech. Na listech huseníčku a jeho mutantech se zvýšeným obsahem cytokyninů (pga22) a se změněnou vnímavostí pro tyto hormony (ahk2ahk3, ahk2ahk4, ahk3ahk4) jsem měřila pomocí přístrojů SPAD a NDVI obsah chlorofylu a funkčnost fotosyntetického aparátu pomocí měření fluorescenční indukce chlorofylů s přístrojem PEA. Na oddělené listy ječmene byly aplikovány cytokininy BA, BAP; kontrolní listy byly umístěny ve vodě nebo v 0,5 % roztoku dimethylsulfooxidu. Listy byly uchovány na 3 různých světelných podmínkách:  na intenzivním světle (300 μmol fotonů·m-2·s-1), na nízkém světle (90 μmol fotonů·m-2·s-1) nebo ve tmě. Změnu obsahu chlorofylu a funkčnost fotosyntetického aparátu jsem měřila podobně jako v prvním experimentu přístrojem SPAD a pomocí měření fluorescenční indukce chlorofylů pomocí přístroje PEA. Naměřené hodnoty změn obsahu chlorofylu a fluorescenční indukce jsou zaznamenány v grafech.

Experimentální modely autoimunitních onemocnění

Tereza Štveráková

Gymnázium Pardubice Mozartova

Ve své práci se zabývám původem vzniku nemoci zvané roztroušená skleróza. Zkoumala jsem stravu jako příčinu vzniku, přesněji střevní mikroflóru a její vliv na propuknutí této nemoci. 

Průzkum znečištění vodních toků ve vybraných obcích Javořické vrchoviny

Samuel Šulc, Filip Bartůšek

Gymnázium Přírodní škola Praha

V naší práci jsme se zabývali čistotou vodních toků na Javořické vrchovině s pomocí chemických a biologických měření. Vytvořili jsme 7 krátkých reportáží a sborník.

Konec XXIV. pancéřového sboru na Tišnovsku

Martin-Petr Tlustoš

Gymnázium Tišnov

Tato práce se zabývá otázkou konce druhé světové války na Brněnsku. Primárně se zaměřuje na bývalý tišnovský okres v rámci událostí po a během osvobození samotného města Brna. V této oblasti operovala vojska německé armády spadající pod XXIV. pancéřový sbor, jakožto pravé křídlo 1. pancéřové armády provádělo obranu frontové linie u Brna. Dále se práce snaží zachytit válečné události z hlediska pohybů jednotek ve snaze popsat často proměnlivou frontovou linii z pohledu všech bojujících stran. Následné poznatky o německé armádě jsou komparovány s postupem Rudé armády a s následným osvobozením oblasti.

Efekt dizociplinu na chování potkanů

Klára Tučková

Gymnázium Pardubice Mozartova

Pracovali jsme s 40 potkany, kteří byli rozděleni do skupiny kontrolní nebo do skupiny, která dostávala látku dizociplin v dávce 0.5mg/kg. Účinek této látky byl pozorován během aplikace a poté i dlouhodobý důsledek látky. To jsme sledovali dvěmi metodami pokusů – Morrisovo vodní bludiště a kolotočové bludiště. Tyto metody zkoumají kognitivní, prostorové a paměťové schopnosti.

Rezistence Arcobacter bakterií na antibiotika

Jitka Vodičková

Gymnázium Pardubice Mozartova

V mém výzkumu jsem se věnovala bakteriím rodu Arcobacter, které mohou způsobovat závažná onemocnění střevního traktu. Zjistila jsem, že bakterie jsou na testovaná antibiotika převážně rezistentní, což odpovídá i výsledkům jiných studií. Nejúčinější antibiotikum, které ničí tyto bakterie, bylo erythromycin a nejméně účinné bylo tetracyclin, kde bylo dvacet vzorků z dvaceti na toto antibiotikum rezistentních.

Vliv nápojů na zubní sklovinu

Linda Vostřáková, Karolína Slezáková

Gymnázium Česká Třebová

Bílé zuby jsou odedávna znakem krásy a dobré dentální hygieny. Zajímalo nás, který z běžně dětmi konzumovaných nápojů bude mít největší vliv na zubní sklovinu. Zkoumali jsme osm běžně konzumovaných nápojů: káva a čaj bez cukru a s cukrem, citronovou šťávu, multivitamín, Coca-colu a energetický nápoj. Myslely jsme si, že nejvíc působit na zubní sklovinu bude energetický nápoj a Coca-cola a naopak nejmíň ji bude barvit čaj. Dále jsme ověřovaly vliv nízkého pH na zubní sklovinu a hypotézu, že přidání cukru urychluje zabarvování zubu. Předpokládaly jsme, že k zabarvení povrchu zubu dojde rovnoměrně.

Výzkum ekologických efektů nanočásticové remediace vodního prostředí

Jan Zelený

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

V této práci jsem se zabýval využitím nanočástic železa k remediaci vodního prostředí a jejich účinkem na dva modelové organismy.

Účinnost veterinárního preparátu Artenax

Lenka Žičařová

Střední odborná škola veterinární Hradec Králové

Ve své práci jsem se zabývala výzkumem účinnosti podpůrného preparátu Artenax na celkově oslabený organismus u psů a koček. Dle dostupných dat a záznamů jsem analyzovala úspěšnost působení tohoto preparátu.

Příprava a charakterizace nanomateriálů

Natálie Živná

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

Oxid zinečnatý (ZnO) je v poslední době hodně žádaný materiál. Je označován jako polovodič se širokým zakázaným pásem. Je oblíbený hlavně díky jeho stabilitě, netoxicitě a dobrým optoelektrickým schopnostem. ZnO vlastní celkem bohatou škálu nanostruktur, které se dají využít pro různé praktické aplikace, které můžou zahrnovat optoelektrická zařízení, solární články, UV sensory, diody a další. K tomu, aby k těmto aplikacím mohlo dojít, je ale nutné porozumět růstovému mechanismu nanotyčinek ZnO, abychom dosáhli morfologie tyčinek takové, jakou požadujeme. Ve své práci jsem se proto zabývala parametry, které právě růst nanotyčinek ovlivňují a zjišťovala, jak dosáhnout co nejhomogennějšího růstu, jehož vlastnosti by se pak daly obecně popsat.

Přeměna energie ve fotovoltaických článcích

Natálie Živná

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

Cílem této práce bylo seznámení se s tématem fotovoltaika v oblasti fyziky a netradiční používání solárních článků za neobvyklých podmínek. Proběhlo několik měření v laboratoři Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, během kterých byly použity různé přístroje, jako je Keithley 2401, luxmetr od Lutronu LX-02, halogenová žárovka v reflektoru a testovací článek od Solartecu s.r.o.. Zjištěné hodnoty jsou zaznamenány formou, která ukazuje, že účinnost článků klesá pod zvýšenou teplotou. Tato práce by mohla umožnit výzkum a vznik článků, které by fungovaly pod vodou, aniž by za neobvyklých podmínek docházelo k poničení článků a snížení jejich účinnosti. Zabývala jsem se vlivy, které ovlivňují účinnost a výkon fotovoltaických panelů, a jak by se jejich účinnost za použití standardních postupů dala vylepšit na maximum.