Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM v Aule Arnošta z Pardubic

Na konferenci Vědění mladým se dne 15. listopadu 2012 sjelo do Auly Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice více jak sto studentů středních i základních škol z celé ČR, aby si vyslechli prezentace odborných prací svých kolegů – středoškoláků.[1] Na 34 jich prezentovalo výsledky své práce v oblastech jako matematika, fyzika, sociologie, historie, chemie, biologie, architektura a elektrotechnika. Různorodost témat reprezentovalo motto konference: „Komplementarita mnohotvárné zkušenosti zakládá pravdivost vědění[2].
Konference měla ústní i posterovou část, obě rozdělené podle témat došlých příspěvků na čtyři sekce: MatFyzEl (matematika, fyzika, elektrotechnika), Chemie, SpolHisArch (společenskovědní, historie, architektura) a Biologie. Každá sekce měla svého garanta – akademika. V ústní části zazněly v každé sekci tři příspěvky a celkem 17 bylo prezentací posterových. Někteří studenti se již zúčastnili například soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ), Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET), někteří projektu Otevřená věda AV ČR, a někteří s něčím takovým zkušenost ani neměli.
„Vyzkoušet si vědeckou komunikaci přišla dlouhá řada středoškoláků, dlouhá nad moje očekávání. A vskutku jim nešlo jen o komunikační dovednosti, oni prezentovali a obhajovali opravdové výsledky. Soudě z toho, co jsem viděl a slyšel – a příspěvky byly na mimořádné úrovni – ti mladí lidé jsou zřejmě talentovaní a vzdělaní. Co mě však osobně potěšilo ještě víc, bylo jejich nadšení, odvaha, pracovitost a samostatnost. Radost z toho, že něco objevují či tvoří,“ hodnotí konferenci garant sekce MatFyzEl doc. Ing. Čestmír Drašar, Dr. z Ústavu aplikované fyziky a matematiky Fakulty chemicko-technologické.
Ŕetězový zlomekStudentka Aranka Hrušková z Gymnázia Christiana Dopplera v Praze prezentovala práci „Řetězové zlomky kvadratických čísel“, kterou vypracovala ve spolupráci s ČVUT v Praze, a o které uvádí, že „definice pravidelného řetězového zlomku nám říká, že tímto termínem rozumíme každý výraz [uvedeného] tvaru, kde a0 je celé číslo a a1an jsou přirozená čísla. Je dokázáno, že řetězový zlomek iracionálního řešení kvadratické rovnice s celočíselnými koeficienty je od jistého místa vždy periodický. Já jsem ve své práci zkoumala, jak mohou být tyto periody dlouhé a jakých hodnot nabývají jejich členové.“ Hrušková nám napsala, že se jí „líbila celková koncepce celé konference“.
Práci nazvanou „Analýza efektivity graylistingu“ přijel prezentovat František Zeman z Gymnázia Olomouc – Hejčín. Jako cíl své práce uvádí „vyhodnocení výsledků antispamového filtru, využívajícího metodu graylistingu, v delší časové řadě, a srovnání získaných údajů s odbornými pracemi, zabývajícími se touto problematikou.“ a dále píše, že „analýza účinnosti filtrace spamu metodou graylistingu byla provedena v rámci vědecké stáže na Ostravské univerzitě na tamním poštovním serveru. Graylisting je metoda, využívaná jako jeden z článků ochrany poštovních serverů před nevyžádanou poštou, rozpoznávající spam na základě chování odesílatele“. O konferenci nám napsal: Chtěl bych opravdu pochválit organizaci, všechno bylo výborné, vážně nemám co vytknout.“
Konferenci také hodnotí Aleš Stejskal z Letohradského soukromého gymnázia: „Odjížděl jsem domů s novými myšlenkami, což hodnotím vysoce pozitivně. Konference splnila cíle, za nimiž byla organizována. Došlo k vzájemnému vědomostnímu obohacení, mladí přednášející dostali možnost prezentovat svoji práci v obrovském sále před poměrně velkým množstvím lidí.“ Stejskal ve své práci „Usměrňování nanovláken vyráběných metodou elektrostatického zvlákňování“, kterou připravil ve spolupráci s firmou Contipro Biotech, ověřoval schopnost rotujících válců usměrňovat nanovlákna do jednoho směru a uvádí, že „takto urovnaná nanovlákenná struktura odolává lépe tahu ve směru orientace a díky pravidelnosti u ní lze lépe definovat její fyzikální vlastnosti. Pravidelné urovnání nanovláken tak rozšiřuje jejich využití pro další aplikace, například v elektronice, v medicíně na výrobu svalových, nervových nebo chrupavkových implantátů, v materiálovém inženýrství na výrobu kompozitních materiálů a v mnoha dalších.“
Jan Hrabovský z Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi se snažil přiblížit svoji práci týkající se chalkogenidových skelných luminoforů pro fotoniku, kterou připravil ve spolupráci s Univerzitou Pardubice: „Práce se zabývá přípravou a vlastnostmi materiálů fotonových up-konvertorů na bázi objemových chalkogenidových skel Ge-Ga-Sb-S dopovaných ionty vzácných zemin Er3+, Ho3+ a Nd3+/Tm3+ . Tyto materiály se jeví jako potencionálně vhodné pro využití v oblastech fotoniky, laserové a vlnové optiky, nebo pro aplikace operující v infračervené oblasti slunečního spektra,“ píše a konferenci hodnotí: „Jakožto aktivní účastník a prezentující musím konferenci hodnotit zcela jistě velmi pozitivně. Na jednom místě se setkala velká skupina mladých a nadaných lidí, kteří se nebojí konfrontace s novými a jinými myšlenkami, nejen z jejich mateřského oboru. Následné diskuse a konfrontace různých myšlenek pouze dokreslovaly vynikající atmosféru a příjemný průběh celého setkání. Doufám, že podobných akcí bude jenom přibývat, a snad se s dalšími ,kolegy’ budu setkávat mnohem častěji. Chtěl bych tedy poděkovat všem organizátorům a účastníkům za vytvoření tohoto příjemného prostředí.“
S referencemi se nám též ozvali někteří pozorovatelé. Alice Krumpolcová z Mendelovy střední školy v Novém Jičíně napsala, že „konference byla velmi povedená, jsem moc ráda, že jsme se [s kolegyní] mohly zúčastnit takové akce“. Jan Fukač z Gymnázia v Ústí nad Labem nám napsal: „Celkově se mi konference velmi líbila. Vkusné rozdělení do 4 bloků, zvládnutá organizace, žádné prodlevy. Také mě zaujala pestrost přednášek.“
Výše zmíněné jen potvrzuje garantka sekce Chemie prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. z Katedry anorganické technologie Fakulty chemicko-technologické: „Konference se mi moc líbila a byla jsem příjemně překvapená pracemi studentů, jejich zájmem a prezentačními dovednostmi.“
Co se kvality příspěvků a organizace týče, zdá se, že konference byla úspěšná. Závěrem si však dovolím odcitovat (vzkaz) doc. Drašara: „Abych jenom nechválil. Z projevů některých účastníků na mě mrazivě dýchl dojem, že snad až příliš vážou svoje bádání na peníze. Jestliže někdo představuje svého chlebodárce, jistě je to v tomto věku na pováženou. Bez peněz to možná tak snadno nejde. Na druhou stranu takové závazky nejen zavazují, ale později zahánějí radost, svobodu i nápady. Milí mladí vědci…“
Děkuji všem a těším se na příští ročník.
Za organizační tým
Patrik Čermák
student bakalářského studijního oboru Anorganické materiály FChT
Video ze zahájení konference:
Foto: Adrian Zeiner
Ústní prezentace
Ústrní prezentace
Posterové prezentace

Posterové prezentace

Prezentující a organizátoři
Prezentující a organizátoři

[1] Konference byla pořádána ve spolupráci se studenty Universitas v rámci projektu Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, CZ.1.07/2.3.00/35.0024
[2] NEUBAUER, Zdeněk. Nedorozumění v Třešti. Vesmír. Praha: Vesmír, 1994, roč. 73, č. 9. ISSN 0042-4544. Dostupné z: http://www.vesmir.cz/clanky/clanek/id/3662