Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Ne každý, kdo bloudí, je ztracený.

J. R. R. Tolkien

Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas zve zejména středoškolské studenty k účasti na již IV. ročníku konference VĚDĚNÍ MLADÝM, která se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice.

Konference je určena zejména studentům středních škol z celé ČR a jejím záměrem je vytvořit prostor pro sdílení poznatků studentů se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filosofii, psychologii, sociologii či esejistiku. Na této konferenci bude možnost prezentovat výsledky vlastní práce, které budou podle témat rozděleny na čtyři části, z nichž každá bude mít svého garanta z řad univerzitních odborníků – akademických pracovníků. Příspěvky budou dále rozděleny na ústní a posterovou sekci, přičemž tisk posterů bude zajištěn organizátory. Z abstraktů všech příspěvků bude sestaven sborník.

     

Srdečně Vás zveme k účasti, a to jak úspěšné účastníky různých soutěží, tak i Vás, kteří jste v některé oblasti aktivní a projevujete o ni hlubší zájem. Konference se můžete také zúčastnit jako pozorovatel. Jako pozorovatelé se mohou zúčastnit žáci středních i základních škol a učitelé. Účast na konferenci je hrazena Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem. Konference se koná v rámci Týdne vědy a techniky, který organizuje Akademie věd České republiky.

Důležité termíny a adresy

  • datum konání: 10. listopad 2016
  • místo konání: Aula Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice v Pardubicích-Polabinách
  • příjem abstraktů příspěvků ukončen
  • příjem pozorovatelských přihlášek ukončen
  • k návštěvě jsou zváni též všichni členové akademické obce

Stručný program

8:45 – 9:30          Prezence účastníků

9:45 – 10:00        Zahájení konference

10:00 – 11:00      Ústní prezentace I

11:00 – 12:00      Ústní prezentace II

12:00 – 12:15      Společné focení prezentujících

12:15 – 13:15      Oběd

13:15 – 14:15      Posterové prezentace

14:15 – 15:15      Ústní prezentace III

15:15 – 15:45      Občerstvení

15:45 – 16:45      Ústní prezentace IV

16:45 – 17:00      Ukončení konference

Mapka kampusu

Na konferenci budou k dispozici různá čísla následujících periodik: 

Organizátoři a kontakty

Ing. Patrik Čermák (patrik.cermak@student.upce.cz)

Ing. Kateřina Šraitrová (katerina.sraitrova@student.upce.cz)

Ing. Petr Hejda (petr.hejda@student.upce.cz)

Ing. arch. Iva Svobodová (iva.svobodova@upce.cz, 466 036 482)

Dokumenty ke stažení

Leták

Sborník (online, PDF)

Tisková zpráva

Z minulých let

Report (2015, 2013, 2012)

Sborník (2015, 2013, 2012)

Stručné anotace přihlášených příspěvků

Průzkum ovocných sadů v západní oblasti západní oblasti Českého Středohoří

Adam Bartůšek, Filip Bartůšek

Gymnázium Přírodní škola Praha

Naše práce se zabývala výzkumem ovocných sadů v západní oblasti českého středohoří. Výzkum probíhal prostřednictvím rozhovorů s majiteli sadů, a vlastního výzkumu, zaměřeného na biodiverzitu, sklonitost a orientaci svahů a na zdraví ovocných stromů. Výzkum byl prováděn za účelem zjištění souvislostí mezi zmíněnými parametry sadu a jejich zdravím, výnosností a biodiverzitu, za účelem porovnání sadů s okolní krajinou, zjištění, jak se se sklizeným ovocem nakládá a jak je vůbec nutno se o sad starat - jaké to přináší pozitiva a negativa.

Variabilita zpěvu a hlasová aktivita lejska malého (Ficedula parva)

Ondřej Belfín

Gymnázium Olomouc Hejčín

Ve své práci jsem zabýval výzkumem variability zpěvu lejska malého (Ficedula parva), který je akusticky neprobádaným druhem. Podařilo se mi kompletně popsat jeho repertoár včetně popisu celkem 14 typů a 2 subtypů zpěvů v celé Evropě. V další části projektu jsem za pomoci moderní metody akustického monitoringu detailně popsal jeho sezónní a cirkadiánní aktivitu. Díky podrobné analýze více než 1 600 zpěvů jsem odhalil velké rozdíly v časových i strukturních parametrech mezi ranními a denními zpěvy v průběhu hnízdního období. Tato práce výrazně rozšířila poznatky o vokalizaci lejska malého, které budou mít praktický význam pro další výzkum a zároveň pomohou zpřesnit metody monitoringu ptáků.

Karbonická anhydráza Nce103p patogenní kvasinky Candida parapsilosis

Jan Blaha

Gymnázium a SOŠ Přelouč

Ve své práci se zabývám studováním karbonické anhydrázy Nce103p patogenní kvasinky Candida parapsilosis, která může posloužit jako cíl léčby pro nová antimykotika.

Hormonální kontrola trávení u švába amerického – Příspěvek k potenciálnímu užití AKH jako bioracionálních insekticidů

Karolina Bodláková

Gymnázium České Budějovice

Práce se zabývá hormonální kontrolou amylázové, lipázové a proteázové aktivity ve střevě u švába amerického. Zkoumala jsem vliv adipokinetických hormonů na enzymatickou aktivitu in vivo, ale také in vitro. Výsledky práce popisují novou funkci hmyzích hormonů, která může být v budoucnu využita ke kontrole populací tohoto škodlivého druhu hymzu.

Jógová cvičení

Šárka Čemusová

SOŠ veterinární Hradec Králové

Cílem mé práce je poukázat na význam jógových cvičení v denním praktickém životě. Důležitou náplní této práce je poukázat na praktické využití jógových poloh a cvičení, proto pojí dohromady bolestivé diagnózy a různé jógové ásány, které se dají použít pro terapii těchto diagnóz.

Ochrana před UV zářením

Jan Daněk, Matěj Prokop

Gymnázium Pardubice Dašická

Zabývali jsme se problematikou UV záření a ochranou před ním. Měřili jsme absorbance dioptrických a slunečních brýlí v různých vlnových délkách. Dále závislost transmitance vodního sloupce na jeho výšce. Určovali jsme také transmitanci jednoho a více okenních sklíček v radě. Výsledky odpovídali Lambert-Beerovu zákonu. Poslední část práce se zabývá absorbancí opalovacích krémů.

Paradoxní hybnost

Tomáš Faikl, Roman Švéda

Gymnázium Pardubice Dašická

V naší práci jsme se zabývali paradoxem spojeným s výškou výstupu kvádru při zásahu projektilem do jeho dolní podstavy. Po sérii experimentů jsme přišli na překvapivý výsledek – kvádry, kterým byla udělena počáteční rotace zásahem mimo průmět těžiště, doletěly výše než kvádry bez rotace, to i přes to, že se jistá část kinetické energie projektilu přeměnila na kinetickou translační a zároveň kinetickou rotační energii v kvádru. Naše teorie předpokládá, že za to může chování vzduchu v okolí rotujících předmětů, tedy vnější odporové síly, a rozdílné množství energie, která se v kvádrech přeměňuje na teplo a způsobuje deformace kvádrů.

Hydrobiologický a chemicko-fyzikální průzkum pramenů v Českém středohoří

Jiří Slapnička, Miloš Halda

Gymnázium Přírodní škola Praha

Naše skupina se zabývala vybranými prameny v Českém středohoří. Snažili jsme se zdokumentovat kvalitu vody pomocí měření chemicko-fyzikálních parametrů, určení biotického indexu vodního zdroje a přítomných druhů rozsivek, za účelem rozšíření povědomí o pramenech prostřednictvím již existujícího portálu estudanky.eu.

Formulace a příprava polymerního filmu pro oxid křemičitý

Vlastimil Horálek

Gymnázium Pardubice Dašická

Ve své práci jsem se věnoval problematice polymerních organických filmů s antikorozními účinky. Zabýval jsem se především vlivem konkrétních křemičitanových plniv (plastoritu/diatomitu) a jejich koncentrací na celkovou odolnost materiálu proti korozi. Zjistil jsem, že optimální koncentrace křemičitanových plniv leží v intervalu mezi 10 % a 20 %.

Basilejský problém

Alexandr Jankov

Matiční gymnázium Ostrava

Příspěvek seznamuje s gamma funkcí a jejím použitím k vytvoření nového důkazu tvrzení, že součet čtverců egyptských zlomků všech přirozených čísel je pí^2/6.

Interakce modrého světla a hormonu auxinu v růstu rostlin

Tereza Kozáková

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

Předmětem mého zkoumání byla reakce rostlinek Solanum lycopersicum na aplikovaný syntetický auxin v závislosti na světelném prostředí, ve kterém se rostlinky nacházely. Prokázaly se výraznější stimulační účinky modrého světelného spektra než u spektra červeného.

Život rostlin v CO2

Tomáš Kupka, Jan Růžička, Jan Verner

Gymnázium Česká Třebová

Naším cílem bylo zjistit, zda je námi vybraná rostlina schopna přežít v izolovaném prostředí s vyšší koncentrací oxidu uhličitého. Porovnali jsme 14denní hmotnostní nárůst rostliny pěstované ve vodní vývěvě s vyšší koncentrací oxidu uhličitého a rostliny pěstované v běžných podmínkách.

Kvalita proteinu u vybraných animálních a vegetabilních komodit

Alena Menšíková, Štěpánka Pecenová

SPŠ chemická Brno

V teoretické části představujeme vegetabilní a animální krmné komponenty, k nim přehled významných animálních a vegetabilních krmiv a také živiny, které krmiva obsahují. V praktické části jsme zjišťovaly obsah aminokyselin, přístrojem AAA (aminoanalyzátor aminokyselin) a obsah dusíkatých látek, přístrojem Büchi Kjeltec v laboratoři Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. V závěru je shrnutí a zhodnocení celkové práce.

SCI-Lab

Kamil Mudruňka

Gymnázium Pardubice Dašická

Projekt SCI-Lab představuje matematicko-fyzikální software určený především pro studenty a zájemce o matematiku/fyziku. Program je pro uživatele snadno ovladatelný, zároveň výkonný a robustní, nabízí profesionální grafické rozhraní. Součástí práce byla i tvorba měřicího hardware, pomocí kterého je možné provádět vlastní fyzikální měření. Podařilo se mi spojit v jednom celku nástroj pro měření ve školních podmínkách a výkonný matematický software, kterým měření lze automaticky vyhodnotit. Zahrnuté funkce pokrývají středoškolskou a část vyšší matematiky včetně matic a derivací funkcí. Měřicí systém představuje při zachování základních funkcí komerčně dostupných školních měřicích systémů řádově levnější alternativu.

Polymery pro filtraci tuhých látek

Petr Musil

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

Cílem práce je metodicky popsat proces výběru správného typu polymeru, filtračního média pro průmyslovou filtraci plynů a způsob ověření této volby kontrolou parametrů po určité době praktického používání.

Vyšetření histologického materiálu, ke stanovení diagnózy

Tereza Hadži Nikolová

SOŠ veterinární Hradec Králové

Cílem mé práce bylo seznámit se s postupem zpracování nekroptických a biotických vzorků od odběru, fixace až po závěrečné stanovení diagnózy.

Hornická činnost, její vliv na život obyvatel a rekultivace na Bílinsku

Samuel Šulc, Timea Pražáková

Gymnázium Přírodní škola Praha

Předložená práce se zabývá důlní činností a hornictvím na Bílinsku. Zaměřili jsme se primárně na důl Bílina, krajinu a vesnice zaniklé v důsledku vzniku Radovesické výsypky. Pomocí rozhovorů byly získávány odpovědi na předem zvolené otázky. Odpovědi respondentů na některé výzkumné otázky se výrazně liší. Co bude s Radovesickou výsypkou a regionem do budoucna je otázka pro další výzkumy. Jedno je však jisté. Zničené vesnice a krajinu už nikdo navzdory probíhající rekultivaci nevrátí.

Elektrochemická charakteristika oxidu titaničitého

Dan Prokop

SPŠ chemická Brno

Tato práce se zabývá přípravami tenkých vrstev oxidu titaničitého a jejich elektrochemickými vlastnostmi. Experimenty byly prováděny s využitím jednoduchých měřících přístrojů a napěťového zdroje. I přes nenáročnost těchto experimentů jsme získali detailní informace, které nám dávají dobrou představu o vlastnostech studovaných vrstev.

Monitoring nočních motýlů

Aneta Rozsypálková

SOŠ veterinární Hradec Králové

Entomologický průzkum druhového složení nočních motýlů na zahradním a lučním biotopu v  obci Nechanice.

Vliv spektrálních barev světla na růst rostlin

Karolína Slezáková, Linda Vostřáková

Gymnázium Česká Třebová

Naším cílem bylo zjistit, která spektrální barva světla bude mít největší vliv na růst rostliny. Zaměřili jsme se na celkový růst rostliny, který jsme zjišťovali měřením délky stonku. Dále jsme měřili šířku a délku listů.

Lokalita Střelnice u obce Semanín

Silvie Smolová

Gymnázium Česká Třebová

Příspěvek analyzuje situaci na lokalitě Střelnice u Semanína, které patří do systému chráněných území Natura 2000. Porovnává současný stav lokality se situací před vyhlášením chráněného území a hodnotí stanovený plán péče. Tato oblast je cenná především díky své mozaikovitosti, která zajišťuje velkou rozmanitost vyskytujících se druhů.

Střečkovitost srnčí zvěře

Michaela Stará

SOŠ veterinární Hradec Králové

V mé práci jsem se seznámila s onemocněním střečkovitosti (Hypodermatóza) a životním cyklem těchto střečků. Zjišťovala jsem jaké je procentuální napadení srnčí zvěře tímto onemocněním v okrese Ústí nad Orlicí. Pozorování jsem prováděla v rozmezí dvou let ve vybraných mysliveckých honitbách. Dále jsem osobně zkoumala tyto parazity na ulovených kusech srnčí zvěře.

Určování emocí člověka podle fotografie

Tereza Süsserová, Lucie Rybková

Gymnázium Česká Třebová

Cílem našeho projektu bylo zjistit, v jakém věku a jak dobře lidé rozeznávají emoce. K testování jsme použily vlastní fotografie vyjadřující jednotlivé pocity jednak výrazem obličeje nebo postojem těla.  Respondentům jsme zpřístupnily fotografie a zhotovený dotazník díky sociální síti Facebook.

Stanovení obsahu antioxidantů v zeleném čaji

Markéta Štejdířová

Gymnázium Polička

Tato práce se zabývá analytickým stanovením obsahu antioxidantů ve vzorcích zeleného čaje.

Vývoj materiálu kolejnic průmyslové dráhy

Marie Trunečková

Gymnázium Moravská Třebová

Můj projekt se sestává ze dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části uvádím základní informace o vývoji tvaru a materiálů kolejnic, podrobněji se pak zabývám ocelovou širokopatní kolejnicí. Taktéž ve své práci zmiňuji novodobé trendy vývoje materiálů. V praktické části nejprve uvádím stručnou historii a původ všech tří vzorků. Na každém z těchto vzorků jsem pak prováděla pozorování mikrostruktury, měřila tvrdost a prováděla odhad procentuálního obsahu uhlíku v oceli pomocí obrazové analýzy s využitím pákového pravidla. Pozorování jsem porovnávala mezi sebou a také se vzorkem nové kolejnice, která odpovídá nynějším normám, na které se ve své práci také odkazuji.

Film a jeho vliv na člověka

Lenka Vaníčková

VOŠP a SPgŠ Litomyšl

Cílem práce je poukázat na vliv filmu na jedince a společnost, na možnosti jeho využití
a podat základní informace o filmové terapii. To vše by mělo směřovat k myšlence na zavedení filmové a mediální výchovy jako vyučovacího předmětu na školách.

Ovlivňování psychiky zvířat pomocí hudby

Gabriela Víchová

SOŠ veterinární Hradec Králové

Hlavním cílem celé práce bylo zjistit, jak různé druhy zvířat reagují na různé druhy hudby. Pod pojmem psychika zvířat jsem shrnula sociální vlastnosti různých druhů zvířat, jejich celkové chování v určitých situacích a všechny možné povahové rysy. Ve své práci se snažím zjistit, jak různé druhy vnímají hudbu a jak na ni reagují.

Hudba neuronů

David Vysloužil

VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Tato práce se zabývá novým vztahem hudby k mozku. Je známo, že nervový systém má k hudbě určitý vztah, jsou známy studie, kdy hudba ovlivňuje činnost mozku. Tato práce tento vztah pojímá jinak. Nervové signály akčních potenciálů přirovnává k hudbě ve snaze lépe signály zaznamenat a porozumět jim. Akční potenciál přenášený neurony je změna napětí, která vytváří elektrické pole a elektrické vlnění. Elektrické vlnění je ve svém fyzikálním základě podobné zvukovému vlnění a zvuk můžeme vyjádřit pomocí not. Doposud byl problém zaznamenat všechny aspekty nervového signálu, protože jsme neměli vhodné symboly, jimiž bychom mohli tolik proměnných veličin dobře utřídit a zaznamenat. A protože jsme neměli k dispozici tyto symboly, se kterými bychom mohli pracovat, jsme nemohli správně chápat jednotlivé signály a jejich smysl. Navíc se jedná o novou metodu využitelnou při muzikoterapii, kdy tento do hudby přeložený nervový signál můžeme vysílat pacientovy a navodit tak snad různé duševní stavy.

Elektromagnetické homeostáza nervové tkáně

David Vysloužil

VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ve své práci jsem se zabýval navázáním na myšlenku o elektromagnetické homeostáze nervové tkáně, přišel jsem s její aplikací na vývoj a funkci nervového systému s poměrně dalekosáhlými následky na utváření nejen nervové tkáně, ale také utváření temperamentu a novým náhledem na zdraví nervového systému a funkci nervové tkáně s ohledem na vnější elektromagnetické prostředí.

Charakterizace Hydroxyethylcelulózy

Lukáš Zezula

SPŠ chemická Brno

Ve své práci jsem se zaměřil na charakterizaci hydroxyethylcelulózy. Cílem práce bylo změřit hustotu a rychlost zvuku v roztocích vody, NaCl a v PBS na hustoměru DSA 5000M. Dále ze změřených hodnot vypočítat stlačitelnost hydroxyethylcelulózy a pomocí programu QCExpert vytvořit rovnici pro její hustotu.