Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Motto

Hledáme, abychom nalézali,
ale nalézáme, abychom hledali;
tedy hledáme, abychom hledali.

sv. Augustin

Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas zve zejména středoškolské studenty k účasti na již V. ročníku konference VĚDĚNÍ MLADÝM, která se uskuteční ve středu 8. listopadu 2017 v aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice.

Konference je určena zejména studentům středních škol z celé ČR a jejím záměrem je vytvořit prostor pro sdílení poznatků studentů se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filosofii, psychologii, sociologii či esejistiku. Na této konferenci bude možnost prezentovat výsledky vlastní práce, které budou podle témat rozděleny na čtyři části, z nichž každá bude mít svého garanta z řad univerzitních odborníků – akademických pracovníků. Příspěvky budou dále rozděleny na ústní a posterovou sekci, přičemž tisk posterů bude zajištěn organizátory. Z abstraktů všech příspěvků bude sestaven sborník.

 

Srdečně Vás zveme k účasti, a to jak úspěšné účastníky různých soutěží, tak i Vás, kteří jste v některé oblasti aktivní a projevujete o ni hlubší zájem. Konference se můžete také zúčastnit jako pozorovatel. Jako pozorovatelé se mohou zúčastnit žáci středních i základních škol a učitelé. Účast na konferenci je hrazena Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem. Konference se koná v rámci Týdne vědy a techniky, který organizuje Akademie věd České republiky.

Důležité termíny a adresy

  • datum konání: 8. listopad 2017
  • místo konání: aula Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice v Pardubicích-Polabinách
  • příjem abstraktů příspěvků ukončen
  • příjem pozorovatelských přihlášek ukončen
  • k návštěvě jsou zváni též všichni členové akademické obce

Stručný program

8:00-8:55             Prezence účastníků

9:00-9:15             Zahájení konference

9:15-10:15           Ústní prezentace I

10:15-11:15         Ústní prezentace II

11:15-11:30         Společné focení prezentujících

11:30-12:30         Oběd

12:30-13:30         Posterové prezentace

13:30-14:30         Ústní prezentace III

14:30-14:45         Občerstvení

14:45-15:45         Ústní prezentace IV

15:45-16:00         Ukončení konference

Mapka kampusu

Na konferenci budou k dispozici různá čísla následujících periodik: 

Organizátoři a kontakty

Ing. Patrik Čermák (patrik.cermak@student.upce.cz, 466 036 173)

Ing. Kateřina Šraitrová (katerina.sraitrova@student.upce.cz, 466 036 173)

Ing. arch. Iva Svobodová (iva.svobodova@upce.cz, 466 036 482)

Dokumenty ke stažení

Leták

Sborník (PDF, online)

Tisková zpráva, ČRo Pardubice

Z minulých let

Report (2016, 2015, 2013, 2012)

Sborník (2016, 2015, 2013, 2012)

Stručné anotace přihlášených příspěvků

Fosfatázy Pho15p kódující geny PHO15 v kvasinkách Candida albicans a Candida parapsilosos

Sylva Neradová, Gymnázium Pardubice-Mozartova

Geny PHO15 jsou nepopsané otevřené čtecí rámce, jejichž funkce alkalických fosfatáz jim je přiřazována na základě homologie s genem PHO13 kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Mým cílem bylo tuto funkci experimentálně ověřit a dále tyto enzymy charakterizovat.

Problematika sociálních sítí u žáků 2. stupně ZŠ v Pardubickém kraji

Anna Puhlovská a Hana Nálevková, Gymnázium Pardubice-Mozartova

Naše práce se zabývá problematikou volného času, především dopady na uživatele sociálních sítí a jejich riziky u příslušné věkové kategorie (tj. 11 – 16 let), např. kyberšikanou. Cílem práce je zjištění stavu nynější situace problematiky sociálních sítí na základních školách v Pardubicích a okolí a míry informovanosti mládeže ohledně tohoto problému. V rámci práce jsme vyrobily malý leták obsahující několik rad, jak se zachovat v situacích, kdy se jedinec cítí být obětí kyberšikany, který jsme poskytly k volnému rozebrání na základních školách v Pardubickém kraji.

Sbírka vlastních matematických úloh z vybraných oblastí SŠ matematiky

Ondřej Váša, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

Obsahem mé práce je sbírka matematických úloh z vybraných oblastí středoškolské matematiky, která může posloužit středoškolským studentům k procvičení dané problematiky, přípravě na maturitu či případně i vysokoškolským studentům. Úlohy jsou koncipovány tak, aby nešlo pouze o mechanickou záležitost, ale k řešení bylo mnohdy nutno použít i logickou úvahu.

Anaglyfy, stereoskopie

Daniel Šimek, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

Práce se věnuje přímo anaglyfových obrázkům, pozorováním anaglyfů a typům anaglyfů. Část o stereoskopii se zabývá přirozeným a umělým stereoskopickým viděním a také geometrickými podstatami. Praktická část je zaměřena na tvoření vlastních anaglyfů prostřednictvím programu Adobe Photoshop CS5.

Osudy obyvatel Sudet v Podkrkonoší před druhou světovou válkou a po ní

Tereza Kazmirowská, Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Práce dokumentuje životy lidí české i německé národnosti na území Sudet v Podkrkonoší. Součástí je i historický přehled událostí, které souvisely s touto dobou.

Sestavení a optimalizace testu ELISA pro detekci specifických protilátek proti EHV-1 v krevním séru koní

Veronika Přichystalová, Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc

Během výzkumu byl vytvořen home-made ELISA test, který detekuje specifické protilátky IgG tvořené proti viru EHV-1. Tento virus je velmi nebezpečný, pokud napadne březí klisnu, neboť v důsledku infekce dochází k abortu, což má velmi nežádoucí ekonomické důsledky pro chovatele koní. Z tohoto důvodu je nutná rychlá a přesná detekce EHV-1, aby se zamezilo dalším abortům ve stádu. Současný komerčně dostupný test ELISA (vyráběný firmou Svanova), který se k detekci EHV-1 používá, však detekuje protilátky i proti viru EHV-4, který je viru EHV-1 velmi podobný. Právě vytvořený home-made ELISA test má oproti komerčnímu testu dvě hlavní výhody. Za prvé je vytvořený test mnohem ekonomicky výhodnější (jedno sérum vyšetřené komerčním testem vyjde v přepočtu na 310 Kč, avšak jedno sérum vyšetřené home-made ELISA testem pouze na 100 Kč) a za druhé je vytvořený test i přesnější, neboť během výzkumu se ukázalo, že komerční test Svanova nedává 100% správné výsledky.

Exprese molekul CD 69 a Interleukinu 2 při imunitní reakci na Francisella tularensis

Anna Fialová a Kateřina Horáková, Střední odborná škola veterinární Hradec Králové

Ve své práci jsme se zabývaly reakcí imunitního systému na gramnegativní bakterii Francisella tularensis a konkrétně expresí molekul cytokinů (CD69, Interleukin 2) na buňkách imunitního systému. Naším cílem bylo pomocí průtokové cytometrie a metody ELISA změřit míru exprese u jednotlivých cytokinů. Následně jsme porovnaly výsledky a zohlednily metody měření.

Bernoulliho rovnice – experimentální měření

Petr Kavička, Gymnázium Pardubice-Dašická

Za náš cíl bylo stanoveno experimentální ověření platnosti Bernoulliho rovnice, rovnice kontinuity (spojitosti) a Prandtlovy metody výpočtu tlaku s použitím školního či lacině zakoupeného vybavení. K tomuto účelu slouží námi sestavená aparatura, kde je hnaným médiem vzduch. Při experimentu jsme počítali se základním zněním popisovaných vztahů pro ideální, tj. nestlačitelnou kapalinu. Snažili jsme se tedy rovněž interpretovat základní znění na lehce stlačitelný plyn – vzduch – v aparatuře. Za cíl projektu jsme rovněž označili seznámit studentstvo a širokou i odbornou veřejnost s touto problematikou. Zajímavé je podle nás možné využití této jednoduché aparatury k demonstraci poměrně složitého fyzikálního jevu (ve školách i jiných výukových prostředích). Již na první pohled lze spatřit úkazy spjaté s popsanou tématikou, a navíc je cenově velmi dostupná.

Poruchy příjmu potravy aneb Anorexie je vážná nemoc, ne hit

Barbora Vobořilová, Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Práce se zabývá problematikou onemocnění poruchami příjmu potravy, obsahuje i souvislosti, které k těmto nemocněním vedou. Obecné poznatky jsou doplněny vytvořeným dotazníkem, na jehož základu je stavěna práce.

Měření s částicovou kamerou TimePix

Berenika Čermáková, Gymnázium Mikuláše Koperníka-Bílovec

Práce s částicovou kamerou TimePix je zaměřena na okamžitou vizualizaci a rozlišení stop dopadajícího ionizujícího záření a vyhodnocení energií částic. Cílem je shrnout naměřené údaje do celků, na kterých můžeme ukázat vlastnosti částic a zaujmout veřejnost problematikou částicové fyziky.

Severoatlantická oscilace a její vliv na klimatické poměry Bílovecka

David Tichopád, Gymnázium Mikuláše Koperníka-Bílovec

Práce pojednává o severoatlantické oscilaci a jejím vlivu na klima Bílovecka. První oddíl práce je věnován charakteristice Severoatlantické oscilace (NAO) a popisu jednotlivých synoptických situací, které při nich mohou nastat. Druhý oddíl představuje vlastní výzkum, kde byla konfrontována data NAO indexu a průběhu srážek v období let 1990 – 2015.

Alzheimerova choroba a moderní diagnostické metody

Veronika Zavřelová, Gymnázium Pardubice-Mozartova

Ve své práci jsem se zabývala vytvořením funkčního imunosorbentu, díky němuž by bylo možné z modelového roztoku a poté z mozkomíšního moku izolovat biomarkery Alzheimerovy choroby. Tato metoda by v praxi zajistila včasnou diagnostiku a následně včasné zahájení léčby.

Výskyt klíněnky jírovcové ve Dvoře Králové nad Labem

Dan Míka a Leona Benáková, Gymnázium Dvůr Králové nad Labem

Cílem práce je pozorování výskytu klíněnky jírovcové a její vliv na jírovce ve Dvoře Králové nad Labem v průběhu roku 2017.

Identifikace dsRNA mykoviru ve fytopatogenní houbě Fusarium oxysporum

Martin Mátl, Gymnázium Brno-tř. Kpt. Jaroše

V této práci jsem se zabýval detekcí virů ve fytopatogenní houbě Fusarium oxysporum, a popisem vlivu viru na fenotyp zkoumaných izolátů houby. Metodika práce se odvíjela od mikrobiologických i molekulárěně biologických postupů, včetně pozorování virulence houbové infekce na rostlinách Arabidopsis thaliana. Výsledky naznačují potenciální použití mykoviru v boji proti významnému rostlinnému patogenu Fusarium oxysporum.

CSE-Lab

Kamil Mudruňka, Gymnázium Pardubice-Dašická

CSE-Lab je software zaměřený na studenty, učitele a ostatní zájemce o matematiku a fyziku, který v jednom celku kombinuje nástroj pro sběr dat ze senzorů a profesionální matematický software (Computer Algebra System). Software umožňuje provádění experimentů a měření a jejich okamžité vyhodnocení a porovnání s teoretickým modelem, tvorbu interaktivních pracovních listů či samostatné výpočty.

Využití 3D rekonstrukce ve stavitelství

Barbora Hálková, SPŠ stavební Liberec

Ve své práci jsem se zabývala tvorbou digitálních modelů objektů metodami blízké fotogrammetrie a 3D rekonstrukce ze snímků. Postupy byly ověřeny na modelech terénu a malých stavebních objektů včetně ověření přesnosti výsledných modelů. Zabývala jsem se způsoby správného pořízení snímků, výběrem vhodného softwaru a vlastním zpracováním 3D rekonstrukce a následnou úpravou modelu. Sestavila jsem postup tvorby modelu tak, aby ho mohl každý zopakovat v domácích podmínkách a za pomoci běžně dostupných prostředků.

Tvorba výukových materiálů Save the jungle with Rimbo

Radka Syrová a Petra Crhonková, Purkyňovo gymnázium Strážnice

Naše práce spočívala ve tvorbě výukových materiálů Save the jungle with Rimbo, které slouží k environmentální výuce dětí v oblasti Indonésie. Jejich cílem je děti nejen teoreticky poučovat, nýbrž je zábavnou formou přimět ke snaze aktuální situaci změnit.

Srovnání kvality života pacientů po Rossově operaci s kvalitou života pacientů s náhradou chlopně mechanickou protézou

Magdalena Tunová, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

Ve své práci jsem se zabývala srovnáním kvality života dvou skupin pacientů. První z nich tvořili pacienti po Rossově operaci a druhou ti, kteří podstoupili náhradu aortální chlopně mechanickou protézou. Výsledky mají přímý dopad na rozhodování doktorů a pacientů o typu operace vhodném pro daného pacienta.

Vegetariánství

Kateřina Šikulová a Hana Válová, Gymnázium Česká Třebová

Vyzkoumaly jsme vhodnost či nevhodnost vegetariánského způsobu stravování
pro určité věkové skupiny, jaké procento lidí z našeho vzorku jsou vegetariáni a také ideální způsob, jak maso nahradit. Zjistily jsme, že přibližně pětina z našich dotázaných respondentů se řadí mezi vegetariány. Také se nám potvrdilo, že vegetariánství může být zdraví prospěšný životní styl. Odborníci uvádějí, že vegetariánství například předchází civilizačním onemocněním. Avšak i tento způsob stravování má několik podmínek. Člověk nesmí mít žádné zdravotní problémy a také musí daný jedinec umět nahradit důležité látky obsažené v mase. Navíc tento životní styl není příliš vhodný pro děti a adolescenty, protože tyto věkové skupiny nejsou schopné sníst dostatečné množství kvalitní vegetariánské stravy, aby byly pokryty všechny výživové hodnoty a aby nedostatek látek obsažených v mase nezpůsobil úbytek na váze či růstovou retardaci. Náš výzkum prokázal, že být vegetariánem není úplně jednoduché a stát se jím, vyžaduje postupné zvykání si na tento jiný životní styl.

Stanovení termotolerantních druhů Campylobacter spp. v potravinách

Natálie Dobešová a Klára Svobodová, Střední průmyslová škola chemická Brno

Tato středoškolská odborná práce má za cíl prokázat Campylobacter spp. ve vybraných typech potravin. Práce se také zaměřuje na posouzení dopadu onemocnění vyvolané kampylobaktery na lidské zdraví a základní pravidla prevence rizika vzniku onemocnění.

Paradoxní hybnost

Tomáš Faikl, Gymnázium Pardubice-Dašická

„Rekreační fyzika“: Jestliže vystřelíme diabolku svisle vzhůru a zasáhne dřevěný špalík podepřený na obou krajích, špalík vyletí a roztočí se. Zasáhneme špalík v různých vzdálenostech od průmětu těžiště na dolní podstavě špalíku a na videozáznamu porovnáme výšky, kam špalík vystoupí. Je prokazatelné, že špalíky zasažené na kraji se točí rychleji a i přesto vystoupají výše než ty, které byly střelené do průmětu. Teorie tento jev uspokojivě vysvětluje.

#filtebubble

Jakub Dostál, Slovanské gymnázium Olomouc

V prezentaci představím náš pohled a výzkum v oblasti měření informační bubliny, budoucí plány na implementaci našich poznatků. Na závěr představým několik otázek, které je dle našeho názoru nutné vyřešit pro další pokrok v ochraně uživatelů před nerovnoměrným šířením informací.

Charakterizace biopolymerních vláken

Kseniya Bobryshava, Gymnázium Česká Třebová

Ve své práci jsem se zabývala výzkumem biopolymerních vláken s cílem analýzy a porovnání derivatů s rozlišným složením. Provedla jsem několik pokusu za různých podmínek a zjistila jsem, jak se mění vlastnosti vláken. Dál jsem se rozhodovala, jestli jsou vhodné pro použití.

Hmat

Anna Macková a Michaela Čížová, Gymnázium Česká Třebová

Náš projekt ukazuje, jak se liší hmatové vnímání u jednotlivých věkových kategorií. Zajímalo nás také, jestli jsou rozdíly mezi muži a ženami. K pokusu jsme připravily soubor kartiček, na které jsme umístily několik tvarů z různých materiálů. Výsledky jsme následně vyhodnotily a zhotovily grafy.

Exponenciální modely

Kateřina Pražáková, První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

Ve své práci jsem se zabývala nejprve popisem vlastností funkcí a to zejména funkce exponenciální a logaritmické. Tyto znalosti jsem poté využila v praktické části práce, kdy jsem pomocí matematických prostředků formulovala exponenciální modely, které popisují přírodní i společenské jevy. Jako příklad lze uvést nárůst počtu jedinců živočišného druhu, radioaktivní rozpad, změnu tlaku v závislosti na nadmořské výšce nebo různé typy úročení. Ke všem modelům byly uvedeny vzorové řešené úlohy.

Vliv barev na naši paměť

Eliška Třísková, Šárka Doležalová a Eliška Loderová, Gymnázium Česká Třebová

Zkoumaly jsme vliv barev na naši paměť. Zjišťovaly jsme vliv barevnosti podkladů na zapamatování předmětů u různých věkových skupin.

Dědičnost plochých nohou a bolesti, které způsobují

Vojtěch Šmíd, Miroslav Rus a Ondřej Unzeitig, Gymnázium Česká Třebová

V naší práci jsme se zabývali dědičností plochých nohou a bolestmi, které způsobují. Zhotovovali jsme otisky nohou a pomocí dotazníků jsme zjišťovali výskyt plochých nohou v rodinách. Naše výsledky jsme konzultovali s ortopedem.