Studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM

Motto

Vědění je jediná svoboda člověka.

Mika Waltari
 

Univerzita Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas zve zejména středoškolské studenty k účasti na již VI. ročníku konference VĚDĚNÍ MLADÝM, která se uskuteční ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice.

 

Konference je určena zejména studentům středních škol z celé ČR a jejím záměrem je vytvořit prostor pro sdílení poznatků studentů se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filosofii, psychologii, sociologii či esejistiku. Na této konferenci bude možnost prezentovat výsledky vlastní práce, které budou podle témat rozděleny na čtyři části, z nichž každá bude mít svého garanta z řad univerzitních odborníků – akademických pracovníků. Příspěvky budou dále rozděleny na ústní a posterovou sekci, přičemž tisk posterů bude zajištěn organizátory. Z abstraktů všech příspěvků bude sestaven sborník.

 

VĚDĚNÍ MLADÝM Pozvánka 

 

Srdečně Vás zveme k účasti, a to jak úspěšné účastníky různých soutěží, tak i Vás, kteří jste v některé oblasti aktivní a projevujete o ni hlubší zájem. Konference se můžete také zúčastnit jako pozorovatel. Jako pozorovatelé se mohou zúčastnit žáci středních i základních škol a učitelé. Účast na konferenci je hrazena Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem. Konference se koná v rámci Týdne vědy a techniky, který organizuje Akademie věd České republiky.

 

Důležité termíny a adresy

  • datum konání: 8. listopad 2018
  • místo konání: aula Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice v Pardubicích-Polabinách
  • příjem abstraktů prezentujících ukončen
  • příjem přihlášek pozorovatelů ukončen
  • k návštěvě jsou zváni též všichni členové akademické obce

 

Stručný program

     8:00–8:50            Prezence účastníků

     9:00–9:20            Zahájení konference

     9:20–10:20          Ústní prezentace I

     10:20–11:20        Ústní prezentace II

     11:20–11:30        Společné focení prezentujících

     11:30–12:30        Oběd

     12:30–13:30        Posterové prezentace

     13:30–14:30        Ústní prezentace III

     14:30–15:30        Ústní prezentace IV

     15:30–15:45        Ukončení konference

 

 

Na konferenci budou k dispozici různá čísla následujících periodik:

 

Organizátoři a kontakty

Ing. Bc. Patrik Čermák (patrik.cermak@student.upce.cz, 466 036 173)

Ing. Kateřina Šraitrová (katerina.sraitrova@student.upce.cz, 466 036 173)

Ing. arch. Iva Svobodová (iva.svobodova@upce.cz, 466 036 482)

 

Tisková zpráva

 

Z minulých let

Report (2017, 2016, 2015, 2013, 2012)

Sborník (2017, 2016, 2015, 2013, 2012)

Článek v Respektu; rozhovor v ČRo Pardubice

 

 

Stručné anotace přihlášených příspěvků

 

Stres rostlin

Kateřina Bartozelová, Petr Oliš, Miroslav Loukota, Jan Repáň, David Marek    

Základní škola Břidličná

Stres rostlin, je název dlouhodobého projektu, který si klade za cíl zjistit, jak rostliny reagují na přítomnost agresora. Dále nás zajímalo, jestli stres ovlivňuje spotřebu kyslíku při dýchání rostliny.

 

Multineutrální algebra

Ondřej Brůha

Gymnázium Oty Pavla Praha

Ve své práci o multineutrální algebře se věnuji strukturám, jež jsou lokálně podobné klasickým strukturám, ale globálně tvoří daleko rozmanitější struktury, ve kterých existují tzv. lokální neutrální prvky, jež se lokálně chovají neutrálně, globálně však nikoli. Tyto struktury mají sice lehké příklady, ale tento přístup se dosud v matematice nevyskytuje.

 

Odvalovací bezlopatková turbína a možnosti jejího využití

Ondřej Bursa

Gymnázium Brno-Řečkovice

Ve své práci jsem se zabýval odvalovací bezlopatkovou turbínou. Výsledkem je charakteristika a systemizace verzí pro výrobu energie, přehled dalších aplikací odvalovacího jevu a zhotovení modelů činnosti i energetického využití těchto turbín.

 

Scaffoldy na bázi hydrogelů připravované z derivátů kyseliny hyaluronové

Kristýna Čížková

Gymnázium Pardubice, Mozartova

Můj příspěvek se týká hydrogelů a jejich chování k buňkám před a po přidání fibrinogenu.

 

Kvalita fotoaparátů smartphonů

Jakub Dokulil

Gymnázium Brno, Křenová

Úkolem mé práce je zanalyzovat pomocí nejmodernějších metod fotografické systémy používané v dnešních smartphones, následně popsat a vysvětlit vady kterými jsou tyto soustavy zatíženy a navrhnout optimalizaci pro zlepšení zobrazení.

 

Aplikace „Průměr Známek“

Jakub Ferenčík

Gymnázium Pardubice, Dašická

Náplní mé práce byl vývoj Android aplikace, pro studenty základních a středních škol a rodiče dětí, která zvládne spočítat vážený průměr ze známek a mít přehled o známkách i offline. Dále jsem umožnil uživatelům aplikace importovat si známky přímo ze systému Bakaláři, pomocí svého školního účtu. To vše v jednoduchém, moderním a přehledném prostředí.

 

Určení původu olova v keltských artefaktech s využitím hmotnostní spektrometrie

Vojtěch Hýbl

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře Mladá Boleslav

Tato práce se zabývá měřením izotopů olova za použití dvou spektrometrických metod používaných v izotopové geologii: ICP-MS a MC-ICP-MS. Měření probíhalo na vzorcích z „keltských“ bronzových loukoťových koleček. Původ olova ve dvou ze zkoumaných vzorků byl určen na východní Alpy; ve zbývajících dvou už není tak jistý, odhaduje se však na lokální český nebo slovenský zdroj.

 

Odstraňování textilních barviv z technologických odpadních vod

Ondřej Ivančak

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

Ve své práci jsem se zabýval čištěním odpadních vod, které zbydou po barvení textilu, například bavlny pomocí fosfoniových solí a koagulačních činidel. Cílem bylo nejen z modelových odpadních vod barviva odstranit, ale také určit která kombinace fosfoniových solí a koagulačních činidel bude nejúčinnější.

 

Četnost vzorů otisků prstů a jejich dědičnost

Adéla Kolářová, Iva Čečotková

Gymnázium Česká Třebová

Zajímalo nás, kolik existuje vzorů otisků prstů a jestli jsou dědičné. Zhotovily jsme otisky prstů členů 21 rodin, tedy 76 osob. Určily jsme vzory otisků a ty jsme následně porovnaly mezi členy rodiny. Spočítaly procentuální shodu v rodině a četnost jednotlivých vzorů. Výsledky jsme zaznamenaly do grafů a tabulek a porovnaly s výsledky v literatuře.

 

Tvorba interaktivní webové aplikace s kalkulačkou pro výpočet promile alkoholu v krvi a mapou zón se zákazem veřejné konzumace alkoholu v Hradci Králové

Kateřina Kopecká

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

Ve své práci jsem se zabývala využitím aplikací v běžném životě, syntaxí značkovacího jazyka HTML a vztahem adolescentů k alkoholu. Součástí práce je i internetová aplikace pro výpočet promile alkoholu v krvi s mapou zón se zákazem veřejné konzumace alkoholu V Hradci Králové vytvořená na základě dostupných otevřených dat.

 

Etologické pozorování drilů černolících (Mandrillus leucophaelus) v ZOO Dvůr Králové nad Labem

Jana Kučerová

Střední odborná škola veterinární Hradec Králové

V chovné skupině 11 drilů černolících v zoologické zahradě jsem nezaznamenala přísné hierarchické uspořádání jako u volně žijící tlupy. Oba samci- starší Chepo i mladší Rikardo- se navzájem tolerují a dokonce se i páří s oběma samicemi. Zvýšená agresivita samce Chepa dokazovala jeho dominanci.  V průběhu pozorování jsem zaznamenala změny v chování samců při narození mláďat (leden 2017). Rikardo byl v tuto dobu mnohem agresivnější a bránil samici Kebale před starším samcem. Tato dočasná změna byla pravděpodobně způsobena zdravotním stavem staršího samce (zlomený špičák). Na základě mé práce usuzuji, že je pokud má chovná skupina primátů dostatečný výběh, je v podmínkách zoologické zahrady možné chovat více dospělých samců v jedné skupině.

 

Tajemné proteiny z RNFT rodiny v mezibuněčné signalizaci a nádorech

Kateřina Kudličková

Gymnázium Brno-Řečkovice

Můj výzkum se zaměřuje na souvislost mezi průběhem chronické lymfocytární leukémie a mírou exprese genu RNFT2 u pacientů s tímto onemocněním a odhaluje fatální dopady vysoké produkce proteinu RNFT2 na buňky a negativní vlivy na mezibuněčné signalizace Wnt a Hippo.

 

Hydrofilní úprava polymerů pomocí atmosférických plazmových výbojů

Ondřej Kunovský

Střední průmyslová škola chemická Brno

V práci jsem se zabýval tím, jak nejlépe upravit polypropylen, aby měl co nejvyšší povrchovou energii a smáčivost, ale i stárnutím takto upraveného povrchu.

 

Fosfatázy Pho15p defosforylují 2-fosfoglykolát

Sylva Neradová

Gymnázium Pardubice, Mozartova

Práce se zabývá fosfatázami Pho15p patogenních kvasinek Candida albicans a Candida parapsilosis. Shrnuje izolační a purifikační postup, optimální podmínky defosforylace a substrátovou specifitu těchto enzymů.

 

Model vlivu cigaretového kouře na kůži jako simulace poškození znečištění ovzduší

Adéla Novotná

Gymnázium Pardubice, Mozartova

Cílem práce bylo zjistit, jestli proti vnějším vlivům prostředí lépe brání látky, které na kůži tvoří bariéru, nebo látky, které mají antioxidační vlastnosti.

 

Hudba a její vliv na prožívání

Daniela Novotná

VOŠ pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl

Ve své středoškolské odborné práci jsem se zabývala tím, v jaké míře a případně jak dokáže hudba ovlivnit lidské prožívání ve spojení se zrakovým vjemem, a to speciálně při sledování filmu. Práce je rozdělena na dvě části – část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsem se zaměřila na konkretizaci prožívání, emocí, vnímání, pozornosti, hudby a filmu. V části praktické, tedy ve výzkumném šetření, jsem se zabývala vlivem hudby na lidské prožívání při sledování určitého filmového úryvku.

 

Teplota vzplanutí a teplota hořících materiálů vyskytujících se v domácnosti

Karolína Novotná a Lucie Vargová

Gymnázium Česká Třebová

Kolem nás můžeme naleznout mnoho hořlavých látek. Které jsou ale při styku s ohněm nejnebezpečnější? V našem projektu jsme zjišťovaly, která z předem vybraných pevných látek dosáhne nejvyšší teploty a která z kapalin nejrychleji vzplane.

 

Detekce proměnných hvězd pomocí dalekohledu SBT

Filip Novotný

Gymnázium Praha, Na Zatlance

Tato práce se zabývá metodami detekce a klasifikace především dlouhoperiodických proměnných hvězd. V rámci tohoto projektu jsem vyvinul software k jejich detekci. V práci prezentuji jak nové postupy, které jsem použil, tak 23 nově objevených proměnných hvězd a jejich vlastnosti, které jsme získali za pomoci tohoto softwaru. Dále se zaměřím na možnost klasifikace těchto proměnných hvězd pomocí strojového učení. V posledním roce kromě toho vzniká na Astronomickém ústavu nový dalekohled SBT, jehož účelem je detekovat proměnné hvězdy na jehož vývoji se podílím.

 

Monitoring trendů početnosti vrubozobých ptáků

Pavel Ott

Střední odborná škola veterinární Hradec Králové

Cílem mého pozorování bylo pilotní sčítání vrubozobých ptáků na Jaroměřském rybníce (Královéhradecký kraj, okres Náchod, Jaroměř) jako podklad pro pravidelné monitorování trendu početnosti. Dále jsem se pokusil zachytit vývoj početnosti ve vztahu k stále měnící se krajině vlivem člověka (zde konktrétně eutrofizace vod).

 

Škrob aneb obezita v kelímku

Kateřina Paarová, Karolína Šimková

Gymnázium Česká Třebová

Zajímaly jsme se o zdravou výživu a porovnávaly jsme složení mléčných výrobků. Zaměřily jsme se na jogurty, u kterých jsme zjišťovaly výskyt škrobu a zda jej výrobci uvádí na etiketách.

 

Rozpouštění huminových kyselin

Pavla Patočková

Střední průmyslová škola chemická Brno

Cílem této práce bylo porovnání hustot u dvou lignitických huminových kyselin, lignohumátu sodného a lignitické huminové kyseliny. Měření bylo prováděno na hustoměru od firmy Anton Paar v závislosti na vzrůstající teplotě a koncentraci. Pro lepší a přehlednější porovnání byly vytvořeny grafy těchto závislostí.

 

Výpočet integrálů numerickými metodami

Oliver Pospíšil

Gymnázium PRIGO Ostrava

Tato práce měla za cíl porovnat základní numerické metody integračního počtu a poté i jeho praktického využití.

 

Predikce strukturních prvků sloučenin

Natálie Rudolfová

Slovanské gymnázium Olomouc

Ve své práci se snažím nalézt metodu, která s použitím dostupných dat dokáže predikovat výskyt strukturních prvků ve sloučenině a tím objasnit její strukturu.

 

Plísně v ZŠ Břidličná

Anna Sedláčková, Tereza Krejčová    

Základní škola Břidličná

Plísně v ZŠ Břidličná, je název projektu, který si klade za cíl seznámit veřejnost s rody plísní vyskytujícími se na vybraných místech naší školy.

 

Rychlost reakce na světlo a zvuk

Lukáš Skřivánek

Gymnázium Česká Třebová

Cílem tohoto projektu bylo zjistit, jestli člověk reaguje rychleji na zvuk nebo na světlo. Používali jsme různé frekvence zvuku a jednotlivé spektrální barvy. Dále jsme chtěli zjistit, zda se náš reakční čas zhoršuje s věkem.

 

Genetické predispozice CD147, MMP-9 TIMP-2 a faktoru V Leiden u pacientů s chronickým žilním onemocněním

Veronika Slonková

Gymnázium Šlapanice

Ve své práci jsem zkoumala vliv bodových mutací CD147, MMP-9, TIMP-2 a faktoru V Leiden na chronické žilní onemocnění (CVD). O tomto onemocnění se mluví jako o nové „epidemii“ 21. století, protože jím v současnosti trpí 84 % populace. Je do velké míry ovlivněno právě genetickými faktory. Na jeho průběh má vliv disregulace hladiny matrix metaloproteináz (MMPs). Tato hladina je regulována CD147, který indukuje jejich tvorbu a tkáňovými inhibitory (TIMPs), které zamezují jejich aktivitě. Také jsem zkoumala vliv Leidenské mutace na chronické žilní onemocnění, protože tato mutace způsobuje poruchu srážlivosti krve. Její vinou se potom vytváří krevní sraženiny (tromby), vedoucí mnohdy až k úmrtí jedince. Cílem mojí práce tedy bylo najít rizikové polymorfismy, které ovlivňují chronické žilní onemocnění, čímž by bylo možné individualizovat léčbu pacienta s CVD. Cíle bylo částečně dosaženo, ale stále ještě existuje celá řada neprobádaných polymorfismů, které mohou CVD ovlivňovat. Část výsledků byla publikována v impaktovaném časopise.

 

Gelová dozimetrie – nástroj radioterapeutického plánování

Filip Solař

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

Projekt je zaměřen na gelové dozimetry, které slouží jako nástroj při radioterapeutickém plánování. Praktická část práce je se zabývá modifikovaným Frickeho gelovým dozimetrem FeXo. Během tří pokusů zkoumá, jaký vliv na výsledky měření má čas od doby přípravy a ozáření, rozdílné teploty přípravy dozimetru a změny ve složení gelového dozimetru. Ve složení se měnily poměry xylenolové oranže a Mohrovy soli. Z prvního experimentu vyplynulo, že s přibývajícím časem od ozáření, dochází k podstatnému zhoršení kvality výsledků. Dále bylo zjištěno, že rozdílné teploty přípravy dozimetru mají vliv na výsledky měření. V poslední části výzkumu se zjistilo, že s nižším obsahem Mohrovy soli klesá citlivost dozimetru.

 

Mediální obraz Kofoly v České republice

Martina Šafránková

Gymnázium Bohumila Hrabala Nymburk

Má práce se zabývá mediálním obrazem společnosti Kofola. Prací jsem zkoumala jak oblast reklamy společnosti, tak vztahy s veřejností. Výsledkem je analýza úspěchu reklam, sloganu i kampaně Kofoly, vnímání veřejností a strategie společnosti.

 

Srovnání účinnosti kvarterního a nekvarterního reaktivátoru

Markéta Šimková

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové

Tato práce se zabývá měřením aktivity cholinesterasy v myší krvi, mozcích a bránicích po intoxikací sarinem a následné aplikaci reaktivátorů (standardu a nově testovaného nekvarterního reaktivátoru). Ze souhrnu všech zjištěných výsledků vyplývá, že nově připravená testovaná látka K1280 prokázala srovnatelné výsledky se standardním reaktivátorem – pralidoximem. Pro její úspěšnou aplikaci v praxi je však nutné ověřit domněnku, že její mechanismus není pouze reaktivace, ale vazba přímo na NPL, čímž je znemožněna následná inhibice AChE. Současně se nedá jednoznačně určit, zda kvarterní či nekvarterní reaktivátor je účinnější při reaktivaci AChE intoxikovanou NPL.

 

Jak dlouho stromy spí?

Šárka Doležalová, Kateřina Němečková, Klaudie Honlová, Jana Hudecová, Alexandra Škopová

Gymnázium Česká Třebová

Naše práce zkoumá délku klidové fáze (spánku) u 7 druhů stromů pomocí fenologických měření. Zabývá se vizualizací fenologických fází (proměnou barev listí na podzim a rašením). Porovnává délku spánku různých druhů stromů.